Hotărârea nr. 277/2009

privind aprobarea modificãrii si completãrii HCL nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat intre Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Fundaþia Evanghelicã Alsterdorf ºi Asociaþia Handicapaþilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrãrii º

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea modificării si completării HCL nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat intre Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelică Alsterdorf și

Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării și participării persoanelor cu dizabilități de învățare și boli psihice din Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 213214 din 20.03.2009 întocmit de către Administrația Sociala Comunitara Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării si completării HCL nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Fundația Evanghelica Alsterdorf si Asociația Handicapaților Psihic Bihor, pentru promovarea integrării si participării persoanelor cu dizabilități de învățare si boli psihice in Oradea,

Având in vedere faptul ca acest acord de parteneriat a fost încheiat pe o perioada de 1 an, respectiv de la 01.01.2007 până la 31.12.2007 si prelungit prin HCL nr. 1025 din 20.12.2007 pentru perioada 01.01.2008 - 31.12.2008, precum si cererea Asociației Handicapaților Psihic Bihor, înregistrată la noi cu numărul 229448 din 01.10.2008, prin care se solicita prelungirea parteneriatului,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.(d) și (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7 lit.(a); art. 45 alin.2, lit.(a) și (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r a s t e:

Art.I Articolul 1 alin.2 din Acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelica Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.811 din 31 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

„Art.1.(2) - să deconteze cheltuielile de funcționare a Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilități de Învățare (retard) si Boli Psihice: cheltuieli pentru încălzire, preparare a hranei, apa-canal, salubritate, energie electrica, cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate, cheltuieli cu materiale didactice, cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar - necesar desfășurării activității de asistenta sociala, cheltuieli cu materiale igienico-sanitare, cheltuieli pentru lubrifianți si carburanți, telefon, internet, servicii de contabilitate, transportul angajaților, asistaților si însoțitorilor acestora.”

Art.II. Punctului III din Acordul de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Fundația Evanghelica Alsterdorf și Asociația Handicapaților Psihic Bihor, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.811 din 31 octombrie 2006 se completează și va avea următorul conținut:

„Durata prezentului acord de parteneriat se prelungește cu 1 an, începând de la data de 1 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2009.”

Art.III. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.IV Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Fundația Evanghelica Alsterdorf

  • -  Asociația Handicapaților Psihic Bihor

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr.277.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila