Hotărârea nr. 275/2009

privind aprobarea încheierii unui protocol între municipiului Oradea ºi Universitatea Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea încheierii unui protocol între municipiului Oradea și Universitatea Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.102 din 27 martie 2009, prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui protocol între municipiului Oradea și Universitatea Oradea,

Având în vedere necesitățile comunității din municipiul Oradea de dezvoltare în diferite domenii și cunoscând potențialul de expertiză al Universității din Oradea ,

Ținând seama de necesitatea elaborării unor strategii de dezvoltare în domeniile: energetic, cultural, economico-social, urbanistic, pentru municipiul Oradea,

Luând în considerare experiența Universității din Oradea în elaborarea unor astfel de proiecte,

În baza art.36 alin. 2 lit. e, alin 7 lit. a și art.45 alin.2 lit.f din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui protocol între Municipiul Oradea reprezentat prin Primar, Ilie Bolojan și Universitatea din Oradea reprezentată prin Rector, Cornel Antal, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează: Direcția Dezvoltare Durabilă, Direcția Tehnică, Direcția Economică

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Juridică

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția Tehnică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Universitatea Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 30 martie 2009

Nr.275.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

UNIVERSITAEA

DIN ORADEA


PRIMĂ RIA

MUNICIPIULUI ORADEA

P R O T O C O L Încheiat azi ____________

INSTITUȚIILE SEMNATARE:

9

 • 1. Universitatea din Oradea, cu sediul în Oradea, str. Universității nr.1, cod poștal 410087, reprezentată prin Rector, dl. Cornel ANTAL,

 • 2. Municipiul Oradea, cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr.1, cod poștal 410100, reprezentată prin Primar, dl. Ilie Bolojan,

Având în vedere necesitățile comunității din Municipiul Oradea și cunoscând potențialul de expertiză al Universității din Oradea, stabilesc:

 • 1. Universitatea din Oradea prin Facultatea de Energetică va participa la elaborarea strategiei energetice a municipiului Oradea;

 • 2. Universitatea din Oradea va fi inclusă în proiectul de informatizare al instituțiilor de învățământ din municipiul Oradea;

 • 3. Universitatea din Oradea prin facultățile: Științe Economice, Științe Socio-umane, Arhitectură și Construcții, va participa la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Oradea;

 • 4. Universitatea din Oradea prin facultățile: Litere, Arte Vizuale și Istorie, Geografie și Relații Internaționale, va fi invitată să participe la proiectele pe teme culturale ale Primăriei municipiului Oradea;

 • 5. Universitatea din Oradea prin Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică, pentru domeniul transport, infrastructură, zgomot, vibrații;

 • 6. Conducerile celor două instituții vor identifica soluțiile de finanțare (proiecte cu finanțare europeană, finanțare de către companiile economice zonale, venituri proprii) pentru a înființa și dota un Centru de Excelență (formare și cercetare) în inginerie energetică și industrială;

 • 7. Primăria municipiului Oradea recomandă direcțiilor din structura sa și regiilor locale să faciliteze efectuarea practicii de către studenții Universității din Oradea, pe baza unor convenții încheiate cu facultățile și cu respectarea legalității;

 • 8. Conducerile celor două instituții recomandă entităților din structura acestora (facultăți, direcții, regii) să identifice teme de interes reciproc pentru valorificarea prezentului protocol.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Primar, ILIE BOLOJAN

VICEPRIMARI:

Rozalia Biro Gheorghe Carp

DIRECTORI

Marcel Boloș - Direcția Dezvoltare Durabilă,

Finanțări Externe

Horia Jarca - Administrația Imobiliară Oradea

Aurelia Țent - Direcția Tehnică

9            9                              ’

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Rector, CORNEL ANTAL

PRORECTOR Ioan Felea

DECANI

Floare Chipea - Facultatea de Științe Socio-Umane Anca Dodescu - Facultatea de Științe Economice Ioan Horga - Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale Aurora Mancia - Facultatea de Arhitectură și Construcții Ioan Pantea - Facultatea de Arte Vizuale Marcel Roșca - Facultatea de Energetică Ioan Simuț - Facultatea de Litere

9

Constantin Bungău - Facultatea de Inginerie Managerială