Hotărârea nr. 274/2009

Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcþia de director adjunct la ªcoala cu clasele I-VIII nr.16 Oradea a doamnei profesoare BURCÃ SMARANDA care a fost declaratã admisã la concursul organizat de cãtre ISJ Bihor in luna decembrie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director adjunct la Școala cu clasele I-VIII nr.16 Oradea a doamnei profesoare BURCĂ SMARANDA care a fost declarată admisă la concursul organizat de către ISJ Bihor in luna decembrie 2008.

Analizând raportul de specialitate nr.84 DIN 24 MARTIE 2009, prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director adjunct la Școala cu clasele I-VIII nr.16 Oradea a doamnei profesoare BURCĂ SMARANDA care a fost declarată admisă la concursul organizat de către ISJ Bihor in luna decembrie 2008.

Ținând seama de prevederile art.21 alin.9, 10 și art.17 alin.4 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin Ordinul nr. 3.142 din 25 ianuarie 2006,

În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3.142/2006,

Luându-se în considerare rezultatele finale obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna decembrie 2008,

În baza art. 36 alin. (2) lit.d, alin.6 lit.a pct.1 și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea numirii în funcția de director adjunct la Școala cu clasele I-VIII nr.16 Oradea a doamnei profesoare BURCĂ SMARANDA care a fost declarată admisă la concursul organizat de către ISJ Bihor in luna decembrie 2008.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția juridică,

  • •  Școala cu clasele I-VIII NR.16 Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr.274.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila