Hotărârea nr. 272/2009

privind darea acordului de principiu pentru derularea unor mãsuri de realizare a lucrãrilor de reparaþii interioare la clãdirea Teatrului de Stat, situatã în Municipiul Oradea, Piaþa Ferdinand, nr. 6

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru derularea unor măsuri de realizare a lucrărilor de reparații interioare la clădirea Teatrului de Stat, situată în Municipiul Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34.529 din 30 martie 2009 prin care Direcția Economică solicită darea acordului de principiu pentru derularea unor măsurile de realizare a lucrărilor de reparații interioare la clădirea Teatrului de Stat, situată în Municipiul Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6.

Ținând cont de prevederile art.36 alin.2 lit. d), ale alin.6, lit. a, pct. 4 și ale art. 45 alin. 2 lit.a din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru derularea unor măsuri de realizare a lucrărilor de reparații interioare la clădirea Teatrului de Stat, situată în Municipiul Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6, după cum urmează:

  • -  derularea finanțării lucrărilor de reparații interioare de Municipiul Oradea din sumele repartizate în întregime de Consiliul Județean

  • -  încheierea unui protocol între Consiliul Județean și Municipiul Oradea pentru derularea finanțării, cu o durată de 2 ani

  • -  Administrația Imobiliară Oradea, ca instituție a Consiliului local specializată în administrarea patrimoniului imobiliar municipal va asigura derularea lucrărilor de reparații interioare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Consiliul Județean Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr.272.


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila