Hotărârea nr. 270/2009

privind aprobarea încheierii de contracte de prestãri servicii de transport pentru instituþiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea încheierii de contracte de prestări servicii de transport pentru instituțiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.33.928 din 27 martie 2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea încheierii de contracte de prestări servicii de transport pentru instituțiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea,

Pentru asigurarea unui circuit al documentelor cât mai simplu și mai eficient în relația cu Regia de Transport Local Oradea,

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de dispozițiile art. 36 alin (2) lit. a) alin.(3) lit.c) și ale art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă încheierea de contracte de prestări servicii de transport pentru instituțiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, care utilizează autoturisme din patrimoniul RA OTL Oradea, după modelul anexat la prezenta hotărâre, în funcție de specificul fiecărei instituții.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art.3. Prezentele măsuri se vor comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local,

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -  Poliția Comunitară,

 • -  Clubului Sportiv Municipal Oradea,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 30 martie 2009

Nr.270.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.270 din 30 martie 2009.

MUNICIPIUL ORADEA


REGIA AUTONOMĂ ORADEA TRANSPORT LOCAL

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat azi ____________/2009

Între:

1. RA OTL ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, având codul fiscal nr. R 63483 și contul bancar nr. ___________________, deschis la Trezoreria Oradea,

reprezentată legal prin dl. Istvan Csuzi - director general și dl. Purge Ioan - director economic, în calitate de proprietar - prestator,

Și

2. MUNICIPIUL ORADEA _______________________, cu sediul în Oradea, ___________,

nr. _____, având codul fiscal nr. _____________, contul bancar nr.

____________________ deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat legal prin _________________________________director executiv, în calitate de chiriaș - beneficiar,

au convenit, cu respectarea legislației în vigoare, asupra încheierii prezentului

CONTRACT de PRESTĂRI SERVICII

în următoarele condiții:

Capitolul I - Condiții generale de închiriere. Obiectul contractului. Termene

Art.1. La baza încheierii prezentului contract de prestări de servicii a stat Hotărârea Consiliului Local nr. ___/_____2009

Art.2. Obiectul contractului îl constituie prestarea de către prestator de servicii de transport în favoarea beneficiarului, prin punerea la dispoziție a unui număr de ______autoturisme, descrise

în anexa nr. 1 parte integrantă din prezentul contract.

Art.3. Prestatorul se mai obligă să mai pună la dispoziție un număr de 3 (trei) conducători auto, pentru a deservi activitatea de transport persoane în cadrul Primăriei municipiului Oradea. (unde e cazul)

Art.4. Datele legate de identificarea autoturismelor care fac obiectul prezentului contract, dotarea acestora și starea tehnică la data închirierii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul contract.

Capitolul II - Condiții de plată

Art.5. Tariful lunar pentru prestarea serviciilor de transport este în cuantum de __________ lei.

Prestarea serviciilor de transport care fac obiectul prezentului contract se vor factura lunar de către prestator, pe baza unei facturi fiscale emise în acest sens.

Art.6.Factura fiscală se depune până în data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă.

Art.7. Prestatorul va aplica cota legală de TVA asupra contravalorii serviciilor de transport prestate.

Art.8. În tariful de închiriere sunt incluse cheltuielile salariile pentru cei 3 (trei) conducători auto, precum și toate cheltuielile cu asigurările auto (asigurarea obligatorie, asigurarea Casco, rovigneta și orice alte taxe necesare pentru deplasarea autoturismelor pe drumurile publice).

Art.9. În situația unor deplasări în interes de serviciu și care implică și cei trei conducători auto, prestatatorul va emite ordinul de deplasare și va suporta cheltuielile aferente, urmând ca la final de lună, în momentul emiterii facturii, să procedeze la recuperarea acestor cheltuieili cu delegația, de la beneficiar.

Capitolul III - Obligații și drepturi ale părților

Art.10. Prestatorul are următoarele drepturi și obligații cu privire la obiectul contractului:

 • a)   să transmită beneficiarului dreptul de folosință asupra celor 6 (șase) autoturisme ce constituie obiectul contractului, prin predarea și înmânarea în baza unui proces verbal de predare - primire;

 • b)   să înmâneze cheile și actele în original ale autoturismelor (certificatul de înmatriculare și cartea de identitate, rovinieta) și în copii xerox polițele de asigurare (polița de asigurare RCA, poliția de asigurare CASCO, etc);

 • c)   să predea autoturismele beneficiarului, conform contractului, în bună stare de funcționare și în acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unui proces verbal de predare primire;

 • d)   să garanteze beneficiarului folosința liniștită a autoturismelor, când acesta și-a îndeplinit întocmai obligațiile enumerate prin prezentul contract;

 • e)   să încaseze contravaloarea prestărilor de servicii, pe baza facturii fiscale emise lunar;

 • f)   să asigure în permanență un număr de 3 (trei) conducători auto 8 ore pe zi; (unde e cazul)

 • g)   (unde e cazul) să plătească salariile pentru cei 3 (trei) conducători auto, precum și toate cheltuielile cu asigurările auto (asigurarea obligatorie, asigurarea Casco, rovigneta, și orice alte taxe necesare pentru deplasarea autoturismelor pe drumurile publice);

 • h)   conducătorii auto desemnați, să conducă autoturismele, vor suporta amenzile primite privind încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice, amenzile rezultate în urma parcărilor neregulamentare;

Art.11. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații cu privire la obiectul contractului:

 • a)   să respecte întocmai termenii și condițiile prezentului contract precum și a anexelor acestuia;

 • b)   să achite contravaloarea facturii emise pentru servicile de transport prestate și prevăzute în contract;

 • c)   să preia autoturismele și să le restituie în aceleași condiții, cu uzura aferentă, conform proceselor verbale de predare primire;

 • d)   să înmâneze cheile și actele în original ale autoturismelor (certificatul de înmatriculare și cartea de identitate, rovinieta) și în copii xerox polițele de asigurare (polița de asigurare RCA, poliția de asigurare CASCO, etc);

 • e) să nu permită conducerea autoturismelor de către alte persoane în afara celor menționate în anexă la prezentul contract sau cele puse la dispoziție de către prestator. În caz contrar, în cazul unei daune, va suporta costul acesteia în totalitate. În cazul producerii unei daune totale, din vina conducătorului auto desemnat de către beneficiar, acesta se obligă la plata diferenței de preț dintre valoarea evaluată a autoturismului și suma plătită societatea de asigurări. În cazul producerii unei daune totale, din vina conducătorului auto pus la dispoziție de către prestator, acesta se obligă la plata diferenței de preț dintre valoarea evaluată a autoturismului și suma plătită societatea de asigurări.

 • f)   să nu vândă, gajeze sau dispună de autoturisme în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract.

 • g)   să achite integral, pentru responsabilii desemnați să conducă autoturismele, amenzile primite privind încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice, amenzile rezultate în urma parcărilor neregulamentare și toate costurile rezultate în urma acțiunilor autorităților locale vis-a-vis de autoturismele ce fac obiectul acestui contract, pe durata închirierii.

 • h)  conducătorii auto desemnați, să conducă autoturismele, vor suporta amenzile primite privind încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice, amenzile rezultate în urma parcărilor neregulamentare;

 • i)   să suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului și/sau terților produse din culpa sa (a responsabililor desemnați să conducă autoturismele) în timpul săvărșirii oricăror infracțiuni incriminate de legislația în vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influența băuturilor alcoolice, a produselor ori substanțelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

 • j)    să restituie prestatotului autoturismele închiriate la termenul și în condițiile prezentului contract, cu uzura aferentă;

 • k)   în cazul furtului vreunui autoturism, beneficiarul se obligă să înștiințeze imediat prestatorul și să declare, în momentul constatării, evenimentul infracțional organelor de poliție.

 • l)   să respecte normele și normativele în vigoare privind efectuarea reviziilor tehnice periodice;

 • m)  să execute lucrări de reparații și alte cheltuieli aferente autoturismelor;

 • n)   să suporte cheltuielile privind consumul de carburant în țară sau străinătate, cheltuielile privind reparațiile curente și reviziile autoturismelor și orice alte cheltuieli de întreținere și funcționare optimă. Autoturismele vor fi reparate doar în centre service autorizate.

 • o)   să restituie către prestator, cheltuielile cu deplasările pentru cei trei conducători auto puși la dispoziție de către acesta, în cazul unor delegații pe care beneficiarul le va realiza;

Capitolul IV - Prelungirea, încetarea și rezilierea contractului

Art.12. Contractul este încheiat pe o perioadă de 1 an calendaristic și se poate prelungi numai prin act adițional încheiat între părțil.

Art.13.Contractul poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul părților sau ca efect al rezilierii.

Art.14. Atât în cazul încetării contractului înainte de termen cât și în cazul rezilierii, beneficiarul are obligația de a preda autoturismele în termen de 24 ore de la momentul rezilierii în aceleași condiții în care le-a preluat.

Art.15. Contractul se reziliază de plin drept și fără intervenția instanței de judecată în una din următoarele situații:

 • a)   părțile semnatare ale contractului denunță unilateral prezentul contract cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 14 zile înainte;

 • b)  chiriașul nu a explotat ca un bun gospodar autoturismele.

Art.16. (1) Contractul încetează pe durata apariției unui caz de forță majoră, fără a fi prejudiciate drepturile părților.

 • (2) Forța majoră se constată de către autoritățile competente și se comunică părților convenției în termen de 3 zile de la producerea acesteia.

 • (3) Forța majoră are înțelesul stabilit conform prevederilor legale în vigoare, fiind acea situație care determină imposibilitatea punerii în aplicare a prevederilor prezentei convenții, independent de voința părților.

Capitolul V - Livrarea și restituirea autoturismelor

Art.17. Autoturismele vor fi livrate beneficiarului în baza prezentului contract, în stare generală bună și funcțională, fără vicii ascunse care ar putea împiedica deplasarea acestora.

Art.18. Beneficiarul este obligat să ia la cunoștință de starea autoturismelor înaintea semnării contractului de închiriere.

Art.19. Proprietarul este obligat de a înștiința la livrare, beneficiarul asupra eventualelor defecțiuni minore, iar acesta își rezervă dreptul de a accepta sau nu preluarea.

Art.20. Orice obiecție legată de starea autoturismelor se va face în momentul predării și va fi consemnată în procesul verbal anexat la prezentul contract.

Art.21. Livrarea autoturismelor se va face în urma semnării de către părți a prezentului contract, odată cu livrarea autoturismelor se vor încredința și documentele de identificare ale acestora.

Art.22.La expirarea duratei contractului sau rezilierea acestuia, beneficiarul are obligația de de a restitui autoturismele proprietarului, în starea tehnică în care acestea se găsesc.

Art.23. În cazul în care beneficiarul nu restituie autoturismele închiriate și nici nu se prelungește perioada contractului, acesta este obligat la plata tarifelor de presdatre as serviciilor stabilite în prezentul contract, până în momentul predării efective.

Capitolul VI - Dispoziții finale

Art.24. Prezentul contract intră în vigoare începând cu data de __________ 2009.

Art.25. Prezentul contract este supus legilor din România

Art.26. Constituie anexe la prezentul contract și fac parte integrantă din acesta următoarele:

 • -  anexa nr. 1 - situația autoturismelor care fac obiectul contractului

 • -  anexa nr. 2 - modelul de proces verbal de predare primire a autoturismelor

Art.27. Prezentul contract are ____ pagini și a fost încheiat și semnat în 2 (două) exemplare

originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

PĂRȚI SEMNATARE

f

Am preluat


reprezentant legal


Am predat

REGIA AUTONOMĂ ORADEA TRANSPORT LOCAL reprezentant legal

Director executiv

Csuzi Istvan

Director economic

Purge Ioan

MUNICIPIUL ORADEA


REGIA AUTONOMĂ ORADEA TRANSPORT LOCAL


PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Încheiat azi ____________/2009


Între:

1. RA OTL ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, având codul fiscal nr. R 63483 și contul bancar nr. ___________________, deschis la Trezoreria Oradea,

reprezentată legal prin dl. Istvan Csuzi - director general și dl. Purge Ioan - director economic, în calitate de proprietar - prestator,

Și

2. MUNICIPIUL ORADEA - ________________________, cu sediul în Oradea,

___________, nr. _____, având codul fiscal nr. _____________, contul bancar nr. ____________________ deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat legal prin _________________________________director executiv, în calitate de chiriaș - beneficiar,


Având la bază HCL nr. _____ din _______/2009, s-a procedat la încheierea prezentului

proces verbal de predare primire pentru autoturismele:


Am preluat


reprezentant legal


Am predat

REGIA AUTONOMĂ ORADEA TRANSPORT LOCAL reprezentant legal