Hotărârea nr. 269/2009

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATĂ SOCIETĂTII

COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.22876/06.03.2009, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2009, pentru investiția realizată în anul 2008 de SC PLASTOR SA în Oradea, str.JOHANN GUTEMBERG NR.24.

S.C. PLASTOR S.A Oradea, are sediul social în municipiul Oradea, str.Calea Clujului nr.175, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Seres Ion în calitate de director general și ec.Covaciu Floare în calitate de director financiar, are CUI nr.54744 .

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L.Oradea nr.110/26.02.2009.

Societatea realizează investiții pe str.JOHANN GUTEMBERG NR.24.

Valoarea contabilă a clădirii propriu zise pentru care se aplica cota de reducere este de 2.740.610 lei iar diferența de 482.378 lei o reprezintă valoarea construcțiilor speciale, scutite la plata impozitului pe clădiri conform Codului fiscal.

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2009 - 31.12.2009 asupra investiției în valoare de 2.740.610 lei - este de 38.368,54 lei.

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2009 este de 21.102,69 lei, iar impozitul pe clădiri pentru (investiția în valoare de 2.740.610 lei) datorat în urma efectuării reducerii, este în sumă de 17.265,85 lei.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități Fiscale, art.6,lit.a, art.10,art.14

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 21.102,69 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de către SC PLASTOR SA Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - S.C. PLASTOR SA ORADEA

  • -  Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr.269.


Ioan Cupșa


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila