Hotărârea nr. 268/2009

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „PELICAN IMPEX SRL” ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATĂ SOCIETĂTII COMERCIALE „PELICAN IMPEX SRL” ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.29838 din 12 martie 2009 întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2009 pentru investiția realizată în anul 2008 de SC PELICAN IMPEX SRL în Oradea, str.Corneliu Coposu nr.2

SC PELICAN IMPEX SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str.Marin Preda nr.3 județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul CACUCI OVIDIU GOGU, în calitate de ADMINISTRATOR, are C.U.I. nr.2720776 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/2971/1992.

În vederea revizuirii reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L.Oradea nr.110/26.02.2009.

Valoarea contabilă a clădirii pentru care se aplica cota de reducere este de 12.123.650 lei.

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2009 - 31.12.2009 asupra investiției în valoare de 12.123.650 lei -este de 169.731,10 lei.

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2009 este de 67.892,44 lei, iar impozitul pe clădiri pentru (investiția în valoare de 12.123.650 lei) datorat în urma efectuării reducerii, este în sumă de 101.838,66 lei.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.14,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 67.892,44 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de către SC PELICAN IMPEX SRL Oradea, str. Corneliu Coposu nr.2 .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. PELICAN IMPEX SRL

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr.268.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila