Hotărârea nr. 267/2009

privind aprobarea reducerii impozitului pe clãdire, aferent investiþiei în valoare de 2.233.137,11 lei, (523.792,54 euro) realizatã de cãtre S.C.ADEPLAST SA în Oradea str. Uzinelor nr.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiției în valoare

de 2.233.137,11 lei, (523.792,54 euro) realizată de către S.C.ADEPLAST SA în Oradea str. Uzinelor nr.3

Analizând Raportul de specialitate nr.14001 din 10 martie 2009, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de SC ADEPLAST SA în Oradea, str. Uzinelor nr.3

S.C. ADEPLAST S.A Oradea, are sediul social în municipiul Oradea, str. Uzinelor nr.3, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul IANCAU MARCEL MUGUREL în calitate de administrator, are CUI rO 5119976 și nr.de ordine în Registrul Comerțului J05/191/1994.

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L.Oradea nr.110/26.02.2009.

Valoarea contabilă a clădirii pentru care se aplica cota de reducere este de 2.233.137,11 lei .

Impozitul pe clădiri datorat de la data de 01.02.2009-31.12.2009 asupra investiției în valoare de 2.233.137,11 lei -este de 28.658,59 lei.

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2009 este de 11.463,43 lei, iar impozitul pe clădiri datorat în urma efectuării reducerii este în sumă de 17.195,16 lei.

Având în vedere cererea de înlesnire la plată, depusă de către SC ADEPLAST SA Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub numărul 14001/12.02.2009, prin care se solicită reducerea la plata impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str. Uzinelor nr.3 cu o valoare de 2.233.137,11 lei, respectiv 523.792,54 euro, înregistrată în contabilitatea investitorului la poziția imobilizări corporale - clădiri (cont 212),

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.14,

Având în vedere neprevederea unor dispoziții tranzitorii privitoare la soluționarea unor cereri de facilități fiscale depuse înainte de aprobarea H.C.L.nr.110/26.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 11.463,43 lei, datorat bugetului local pe anul 2009 de către SC ADEPLAST SA Oradea, pentru imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr.3

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire, pe o perioadă de 5 ani, pe baza criteriilor de acordare, prin încadrarea investiției în criteriile aprobate.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -   S.C. ADEPLAST SA Oradea, prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr.267.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila