Hotărârea nr. 266/2009

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE LOTUS MARKET SA ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATĂ SOCIETĂTII

COMERCIALE LOTUS MARKET SA ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.25792/05.03.2009, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pe anul 2009 pentru investiția realizată în anul 2008 de SC LOTUS MARKET SA în Oradea, str. Nufărului nr.30.

S.C. LOTUS MARKET S.A Oradea, are sediul social în municipiul Oradea, str. Nufărului nr.30, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Mudura Alexandru în calitate de administrator, are CUI RO 14341482 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/932/2001.

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L.Oradea nr.110/26.02.2009.

Valoarea contabilă a clădirii propriu zise pentru care se aplica cota de reducere este de 62.282.795,26 lei iar diferența de 14.795.422 lei o reprezintă valoarea construcțiilor speciale.

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2009 - 31.12.2009 asupra investiției în valoare de 62.282.795,26 lei- este de 871.959,13 lei.

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2009 este de 566.773,43 lei, iar impozitul pe clădiri pentru (investiția în valoare de 62.282.795,26) datorat în urma efectuării reducerii, este în sumă de 305.185,70 lei.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.6,lit.a, art.10,art.14

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b)alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 566.773,43 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de către SC LOTUS MARKET SA Oradea, str. Nufărului nr.30.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - S.C. LOTUS MARKET SA

  • -  Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr.266.


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila