Hotărârea nr. 265/2009

privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, în sumã de 323.744,78 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de cãtre S.C. SELINA INVEST SRL Oradea ºi aprobarea reducerii impozitului pe clãdiri în sumã de 6.877,50

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 323.744,78 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de către S.C. SELINA INVEST SRL Oradea și aprobarea reducerii impozitului pe clădiri în sumă de 6.877,50 lei pentru investiția de natură spațiu comercial în valoare de 1.965.001,10 lei situat la parterul investiției de natura de locuințelor.

Analizând raportul de specialitate nr.16239 din data de 19.03.2009, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor în sumă de 323.744,78 lei, datorat bugetului local pe anul 2009 de către SC SELINA INVEST SRL Oradea.

Având în vedere adresa nr. 1205/19.01.2009 și adresa 16239/19.02.2009 prin care S.C.SELINA INVEST SRL solicită aprobarea scutirii, respectiv reducerii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția efectuată și recepționată pe strada Calea Aradului nr.4, constând în construcție bloc de locuințe nr.4 cu regim înălțime S+P(comercial) + 10E (90 apartamente), cu o valoare recepționată a investiției de 25.089.628,82 lei.

SC SELINA INVEST SRL are sediul social în Oradea, Șos.Borșului nr.14/A și este reprezentată legal de d-na PRUNCUT SELINA ANAMARIA în calitate de administrator.

Din totalul investiției de 25.089.628,82 lei 23.124.627,72 lei reprezintă valoarea investiției de natura locuințelor și 1.965.001,10 lei este valoarea spațiilor comerciale aflate la parterul imobilului.

Întrucât investiția de locuințe este în valoare de 23.124.627,72 lei, se îndeplinește condiția de acordare a scutirii la plată, a impozitului pe clădiri de natura locuințelor, prevăzută de art.6 lit.c) din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale,

Conform Declarației de impunere pentru clădirea cu destinația de locuințe situată în Oradea, str. Calea Aradului nr.4, impozitul pe clădiri datorat de către societate pe perioada 01.01.2009 - 31.12.2009, este în sumă de 323.744,78 lei,

În cazul înstrăinării unor unități locative în cursul anului 2009, suma facilitată se va diminua conform declarațiilor fiscale depuse de investitor, proporțional (în funcție ) de valoarea de impozitare și perioada rămasă până la sfârșitul anului

Investiția de natura spațiilor comerciale îndeplinește condiția prevăzută la art.6 lit.a din regulamentul de acordare a facilităților fiscale, respectiv de acordare a reducerii impozitului pe clădire cu suma de 6.877,50 lei

Impozitul datorat de la data de 01.01.2009 - 31.12.2009 pentru investiția de natură spații comerciale după facilitare este de 20.632,52 lei.

Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.110/26.02.2009, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,

Având în vedere neprevederea unor dispoziții tranzitorii privitoare la soluționarea unor cereri de facilități fiscale depuse înainte de aprobarea H.C.L.nr.110/26.02.2009,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în sumă de 323.744,78 lei, datorat bugetului local de la 01.01.09-31.12.09, de către S.C.SELINA INVEST SRL Oradea.

Art.2. Scutirea la plata impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani, de la data de întâi a lunii următoare finalizării investiției, justificată prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (așa cum era prevăzut în regulamentul aprobat prin HCL nr.845/2007).

Art.3. Acordarea facilității se revizuiește anual, scutirea de la plata impozitului pe clădiri acordându-se pentru valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora dintre unitățile locative.

Art.4. Se aprobă reducerea la plata impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 6.877,50 lei, datorat bugetului local pe anul 2009 de către SC SELINA INVEST SRL Oradea, pentru investiția de natură spațiu comercial situat la parterul blocului de locuințe din str. Aradului nr.4.

Art.5. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire, pe o perioadă de 5 ani, pe baza criteriilor de acordare, prin încadrarea investiției în criteriile aprobate.

Art.6. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică. Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C. SELINA INVEST S.R.L. Oradea, prin grija Direcției Economice.

  • -  Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr.265.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila