Hotărârea nr. 262/2009

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „PROGES SRL” ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATĂ SOCIETĂTII

COMERCIALE „PROGES SRL” ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.25776 din 5 martie 2009, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2009, pentru investiția realizată de SC PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr.60 cu o valoare contabilă de 9.862.208,91 lei, CENTRUL LOGISTIC I ȘI CENTRUL LOGISTIC II cu o valoare contabilă de 3.216.725 lei, înregistrată în contabilitatea investitorului la poziția imobilizări corporale-clădiri.

S.C. PROGES SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Nufărului nr.90,județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul SIM CRISTIAN OVIDIU, în calitate de director general, are C.U.I. nr.6534725 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/4436/08.12.1994.

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L. Oradea nr.110/2009.

Cu data de 30.11.2008, SC PROGES SRL Oradea, procedează la reevaluarea clădirii în valoare de 9.862.208,91 lei, iar în urma reevaluării, valoarea clădirii este de 25.667.907,92 lei.

Conform art.10 din regulamentul de acordare a facilităților „Încadrarea investiției în criteriile aprobate se revizuiește anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”, astfel, calculul reducerii acordate pe anul 2009 se va face tot la valoarea de 9.862.208,91lei.

Impozitul pe clădire (investiția în valoare de 9.862.208,91 lei) nefacilitat, datorat de la data de 01.01.2009 - 31.12.2009 este în sumă de 138.070,92 lei.

Reducerea acordată pe anul 2009 pentru investiția Centrul logistic etapa I este de 55.228,36 lei.

Impozitul pe clădiri (investiția în valoare de 3.216.725 lei) nefacilitat, datorat de la data de 01.01.2009 - 31.12.2009 este în sumă de 45.034,15 lei.

Reducerea acordată pe anul 2009 pentru investiția Centrul logistic II este de 18.013,66 lei.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II -Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.14,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 55.228,36 lei, pentru investiția Centrul logistic etapa I și cu 18.013,66 lei, pentru investiția Centrul logistic II, realizate de SC PROGES SRL în Oradea pe strada Uzinelor nr.60.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. PROGES SRL

  • -  Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

    Oradea, 30 martie 2009 Nr.262.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila