Hotărârea nr. 260/2009

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, INVESTIÞII DE NATURA LOCUINÞELOR , PE ANUL 2009, ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „CIMARSON SRL”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, INVESTIȚII DE NATURA LOCUINȚELOR , PE ANUL 2009, ACORDATĂ SOCIETĂTII COMERCIALE „CIMARSON SRL”

Analizând Raportul de specialitate nr.30666/24.03.2009, întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pe anul 2009 pentru investiția de natura locuințelor realizată în anul 2008 de SC CIMARSON SRL în Oradea, str. Erofte Grigore nr.1B

SC CIMARSON SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr.21 este reprezentată legal de către d-nul Sonea Ciprian, în calitate de administrator având C.U.I. nr. 18077074 și număr de ordine în Registrul Comerțului J05/2201/2005.

În vederea revizuirii scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru investiția de natura locuințelor, societatea anexează la cerere documentele justificative privind valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora din unitățile locative componente.

Valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora din unitățile locative componente este de 6.491.088,07 lei .

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2009 - 31.12.2009 asupra investiției de natura locuințelor - este de 90.875,23 lei.

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, scutirea acordată pe anul fiscal 2009, pentru investiția de natura locuințelor este de 90.875,23 lei,

În cazul înstrăinării unor unități locative în cursul anului 2009, suma facilitată se va 9                                                                                                        3

diminua conform declarațiilor fiscale depuse de investitor, proporțional (în funcție) de valoare de impozitare și perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.6,lit.c, art.10,art.14

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b)alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri, pentru investiția de natura locuințelor, realizată pe str. Erofte Grigore nr.1B în suma de 90.875,23 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009, de către SC CIMARSON SRL Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C. CIMARSON SRL

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr.260.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila