Hotărârea nr. 26/2009

privind aprobarea suplimentãrii organigramei ºi a statului de funcþii ale Colegiului Tehnic Transilvania - Oradea cu trei posturi nedidactice, douã de muncitor calificat ºi unul de ºofer

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind aprobarea suplimentării organigramei și a statului de funcții ale Colegiului Tehnic Transilvania - Oradea cu trei posturi nedidactice, două de muncitor calificat și unul de șofer

Analizând Raportul de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr.103249 din 29.01.2009, prin care se propune aprobarea suplimentării organigramei și a statului de funcții ale Colegiului Tehnic Transilvania-Oradea cu trei posturi nedidactice dintre care: două de muncitor calificat și unul de șofer,

Având în vedere prevederile art. 25, alin.4 din H.G. nr.538 / 07.06.2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, actualizată în care se precizează:

,,numărul și structura personalului nedidactic din învățământul preuniversitar de stat se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, la propunerea primarilor și a directorilor unităților de învățământ respective'',

Potrivit art.169 alin.1) și 2) din Codul Muncii,

Văzând prevederile art.33, alin.1 pct.c) și d) din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială,

Ținând seama de art. 20 lit. (h) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În temeiul art. art.36 alin.2 litd, alin.6, lit.a pct.2) și art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă suplimentarea organigramei și a statului de funcții ale Colegiului Tehnic Transilvania-Oradea cu trei posturi nedidactice: două de muncitor calificat și unul de șofer.

Art.2. Se aprobă ocuparea posturilor menționate la art.1 din prezenta hotărâre prin transferul angajaților, conform art. 169 din Codul Muncii, de la Cantina Socială-Oradea la Colegiul Tehnic Transilvania-Oradea .

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și Colegiului Tehnic Transilvania-Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Economică,

  • - Colegiul Tehnic Transilvania -Oradea,

  • - Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Ionel Vila


Nr.26.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”