Hotărârea nr. 258/2009

privind transferul de patrimoniu între Regia Autonomã Oradea Transport Local ºi Clubul Sportiv Municipal Oradea constând într-un autocar marca MAN LION’S

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transferul de patrimoniu între Regia Autonomă Oradea Transport Local și Clubul Sportiv Municipal Oradea constând într-un autocar marca MAN LION'S

Analizând raportul de specialitate nr. 32247/20.03.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus : - transferul de patrimoniu între Regia Autonomă Oradea Transport Local și Clubul Sportiv Municipal Oradea având ca obiect autocarul marca MAN LION's

Ținând cont de prevederile:

  • •  art. 5 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale

  • •  art. 36 alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, alin.6, lit. a, pct. 6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale

  • •  art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă transferul de patrimoniu între Regia Autonomă Oradea Transport Local și Clubul Sportiv Municipal Oradea, având ca obiect autocarul marca MAN LION's achiziționat de regie în anul 2007, începând cu data semnării protocolului de predare-primire de către cele două părți.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Oradea Transport Local și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Regia Autonomă Oradea Transport Local

  • •  Clubul Sportiv Municipal Oradea

  • •  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 30 martie 2009                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr.258.                                              SECRETAR

Ionel Vila