Hotărârea nr. 257/2009

privind aprobarea unor masuri suplimentare pentru vânzarea prin licitaþie publice deschisa cu strigare a imobilului in suprafaþã de 4.476 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor masuri suplimentare pentru vânzarea prin licitație publice deschisa cu strigare a imobilului in suprafață de 4.476 mp

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.659 din 23.03.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune modificarea prețului de pornire a licitației publice cu strigare stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 876/16.10.2008 pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului in suprafață de 4.476 mp, de la 30 euro/mp la 15 euro/mp.,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 si HCLMO nr. 448/2007,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 si art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă modificarea prețului de pornire a licitației publice cu strigare stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 876/16.10.2008 pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului în suprafață de 4.476 mp constituit din nr. topo 1199 Santion, de la 30 euro/mp la 15 euro/mp.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administratia Imobiliara Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achizitii Publice - Valorificări Active

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr.257.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila