Hotărârea nr. 256/2009

Privind aprobarea unor mãsuri pentru realizarea proiectului „PARCARE SUPRAETAJATÃ STR. PRIMÃRIEI – ORADEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului „PARCARE

SUPRAETAJATĂ STR. PRIMĂRIEI - ORADEA”

Analizând Raportul de specialitate nr. 45686 din 26.03.2009, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului „PARCARE SUPRAETAJATĂ STR. PRIMĂRIEI - ORADEA”,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, actualizată,

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

Ținând cont de prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin.2 lit. c), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al acestuia, a imobilului situat în Oradea str. Primăriei, identificat cu nr. cad. 10859 înscris în CFNDF 9927 Oradea având număr de inventar 100004 și reprezentând în natură teren intravilan cu clădire, reprezentând fosta cantină de ajutor social și anexe.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și desființarea parțială a construcțiilor amplasate pe terenul identificat cu nr. cad. 10859 înscris în CFNDF 9927 Oradea, cu scopul realizării proiectului „PARCARE SUPRAETAJATĂ STR. PRIMĂRIEI - ORADEA”.

Art.3. Materialele rezultate din demolare vor fi valorificate și/sau casate conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-    Administrația Imobiliară Oradea

PRREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009                          CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. 256                                            SECRETAR,

Ionel Vila