Hotărârea nr. 254/2009

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului înscris in CF 90623 Oradea cu nr. cadastral 15024, în suprafaþa de 57 mp situat in Oradea, str. Valea Frumoasa FN, in favoarea lui HALASZ ZOLTAN ZSOLT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului înscris in CF 90623 Oradea cu nr. cadastral 15024, în suprafața de 57 mp situat in Oradea, str.

Valea Frumoasa FN, in favoarea lui HALASZ ZOLTAN ZSOLT

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 44.309 din 13.03.2009 prin care

Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 15024 înscris în CF 90623 Oradea, în suprafață de 57 mp, situat în Oradea, str. Valea Frumoasa FN în favoarea lui HALASZ ZOLTAN ZSOLT,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 si HCLMO nr. 448/2007,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 si art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 570 euro plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 10 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 44.309 din 09.03.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Valea Frumoasa FN, având nr. cadastral 15024 înscris în CF 90623 Oradea, în suprafață de 57 mp, în favoarea lui HALASZ ZOLTAN ZSOLT.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliara Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achiziții Publice - Valorificări Active;

  • - D-nul HALASZ ZOLTAN ZSOLT prin grija Administrației Imobiliare Oradea

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr.254.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila