Hotărârea nr. 253/2009

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie ,,Supraînãlþarea depozitului de zgurã ºi cenuºã Santãul Mic , etapa III cota 114,00-117,00 compartimentul 2 ” din cadrul ,, Supraînãlþarea depozitului de zgurã ºi cenuºã Santãul Mi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic , etapa III cota 114,00-117,00 compartimentul 2 ” din cadrul ,, Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic cota 108,00117,00 “

Analizând Raportul de specialitate nr. 29704/16.03.2009 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Planificare Investiții prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic , etapa III cota 114,00-117,00 compartimentul 2” din cadrul „Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic cota 108,00-117,00“ .

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d și art.45 alin.1 din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție: ,,Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic, etapa III cota 114,00-117,00 compartimentul 2” din cadrul ,,Supraînălțarea depozitului de zgură și cenușă Santăul Mic cota 108,00-117,00 “

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI Ordonatorul principal de credite :..................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar :............................................. S.C Electrocentrale S.A Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției din care C+M

22469,64 mii lei / 6013,44 mii euro (inclusiv T.V.A)

19152,97 mii lei / 5123,93 mii euro (inclusiv T.V.A) (euro=3,7379 lei la 15.11.2008)

Valoarea necesară pentru realizarea etapei III cota 114,00-117,00, compartiment 2:

Valoarea totală a investiției din care C+M

5135,30 mii lei / 1426,25 mii euro (inclusiv T.V.A)

4815,00 mii lei / 1340,57 mii euro (inclusiv T.V.A) (euro=3,7379 lei la 15.11.2008)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I - 2009       5135,30 mii lei / 1426,25 mii euro/4815,00 mii lei / 1340,57 mii euro

Capacități :

  • - lungime dig

  • - înălțime dig

  • - puțuri deversoare

  • - capacitate de depozitare


(inclusiv T.V.A)

1590,00m

3,50m

2 buc 820,00 mii mc

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

9                                                9

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele proprii ale S.C Electrocentrale S.A Oradea, bugetul local al Primăriei municipiului Oradea și din alte surse legal constituite potrivit legii.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică, S.C Electrocentrale S.A Oradea și Direcția Economică

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Tehnică

  • - S.C Electrocentrale S.A Oradea

  • - Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr.253.


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


SECRETAR Ionel Vila