Hotărârea nr. 251/2009

privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi Parohia Romano-catolicã Seleuº în vederea amenajãrii unui parc în zona Complex Lotus, Str. C.Noica, pe amplasamentul fostului cimi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul

Local al Municipiului Oradea și Parohia Romano-catolică Seleuș în vederea amenajării unui parc în zona Complex Lotus, Str. C.Noica, pe amplasamentul fostului cimitir Seleuș

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.664 din 25 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Parohia Romano-catolică Seleuș în vederea amenajării unui parc în zona Complex Lotus, Str. C.Noica, pe amplasamentul fostului cimitir Seleuș.

Prin adresa nr. 57/2007 Parohiile Reformată și Romano Catolică din Seleuș aduc la cunoștința Primăriei Municipiului Oradea strângerea unui nr. de 1520 de semnături în legătură cu solicitarea cetățenilor de reabilitare a terenului fostului cimitir Seleuș prin amenajarea unui parc.

Ca urmare, prin Avizul CMUAT nr.1146 din 26.10.2006 și prin PUD-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr.534/2006 se propune amenajarea unui parc - complex Lotus - str.C. Noica pe nr cadastrale 10887 și 10888 (reașezat pe conturul nr. cadastral 13106) Oradea.

Având în vedere adresa nr.31/2009, înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea cu nr.44.898/2009, prin care Parohia Romano-catolică Seleuș își manifestă acordul pentru amenajarea parcului Complex Lotus, Str. C.Noica pe întreaga suprafață a fostului cimitir Seleuș prin efectuarea unui schimb de teren,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, alin.5 lit.b, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren după cum urmează:

  • a) . Parohia Romano-catolică Seleuș oferă suprafața de 7.348 mp teren cu nr cadastral 13105 notat în CF 90.186 Oradea ce se va alipi terenului identificat cu nr cadastral 13106 aflat în proprietatea municipiului Oradea în vederea amenajării unui parc în zona Complex Lotus, Str. C.Noica, pe amplasamentul fostului cimitir Seleuș.

  • b) . Consiliul Local Oradea oferă la schimb suprafața de teren situată în Oradea, str. Bumbacului în spatele Parohiei Romano-catolice, care se va identifica printr-un nr. cadastral la momentul aprobării schimbului.

Art.2. Schimbul de proprietăți se va efectua în baza valorii de piață a terenurilor, stabilită în baza unor raporturi de evaluare întocmite de o firmă autorizată, după obținerea aprobării Consiliului Local.

Pentru diferențe constatate vor fi acordate despăgubiri în terenuri, astfel încât, terenurile care fac obiectul schimbului să aibă valori similare.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietăți se vor suporta de la bugetul local cap. 70.02.50 alte cheltuieli în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Juridic

Serviciul Financiar Contabil

Primăria Municipiului Oradea - Direcția Tehnică

Parohia Romano-catolică Seleuș.

Oradea, 30 martie 2009

Nr.251.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: 26 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”, 0 voturi "împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila