Hotărârea nr. 250/2009

privind acceptarea donaþiei d-nei Lascu Livia, reprezentând suprafaþa totalã de 84 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18881, înscrise in C.F. 92489 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-nei Lascu Livia, reprezentând suprafața totală de 84 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18881, înscrise in C.F. 92489 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.673 din 26 martie 2009 prin care Administrația


Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 84 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18881, înscris in C.F. 92489 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism privind aprobare P.U.D.- Construire casă și a Planșei U/4 -


Circulația terenurilor, Avizată favorabil de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea cu nr. 1837/16.12.2008, se propune lărgirea străzii Stupilor la un profil de 12,00 m. lățime (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor), în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 4610/15.12.2008, d-na Lascu Livia donează


Municipiului Oradea suprafața totală de 84 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18881, înscris in C.F. 92489 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul


juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-nei Lascu Livia, reprezentând suprafața totală de 84 mp, teren identificat cu


nr. cadastral 18881, înscris in C.F. 92489 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donator.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și d-na Lascu Livia.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

D-na Lascu Livia prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 martie 2009

Nr.250.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”