Hotărârea nr. 25/2009

privind aprobarea Regulamentului de funcþionare a Parcului Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.102707/26.01.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a înaintat propunerea privind:

o aprobarea Proiectului de Regulament de funcționare a Parcului Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea

o Însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piață pentru terenul care aparține domeniului public al municipiului Oradea, în suprafață de 121,29 ha, situat în Oradea, Șoseaua Borșului

Și în baza:

 • •  art. 1 alin. 4, art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 65/2001 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale;

 • •  Ordinul nr. 264 din 4 septembrie 2002 privind aprobarea Instrucțiunilor de acordare și anulare a titlului de parc industrial

 • •  art. 20 și art.35 alin.2 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale;

 • •   art. 10, 17, 36 alin.1, alin.2 lit. b și c, alin.4, lit.e și alin.5 lit.c și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de funcționare a Parcului Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se însușește raportul de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piață pentru terenul care aparține domeniului public al municipiului Oradea, în suprafață de 121,29 ha, situat în Oradea, Șoseaua Borșului, conform sintezei raportului prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Direcția Economică

 • •  Direcția de Dezvoltare Durabilă, Finanțări Externe

 • SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.25.

Hotărârea a fost adoptată cu: 23 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”

REGULAMENTUL

PARCULUI INDUSTRIAL “EUROBUSINESS PARC ORADEA”

PREAMBUL

Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA se desfășoară pe o suprafață de 121,29 ha și este situat în Oradea. Terenul este integral proprietatea Municipiului Oradea.

Obiectivul principal al creării parcului industrial este atragerea de investitori și susținerea mediului de afaceri local.

Parcul industrial este în administrarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, societate deținută 100% de Municipiul Oradea.

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, deține titlul de parc industrial pentru această suprafață în conformitate cu Ordinul MIRA nr. 685/2008.

Suprafețele disponibile în parc după realizarea infrastructurii de drumuri și utilități vor fi împărțite pe două destinații: teren destinat serviciilor și teren destinat activităților de producție și cercetare.

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL va urmări ca în parc să se realizeze cu preponderență următoarele activități:

 • a) industrie prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;

 • b) afaceri, în care predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor;

 • c) distribuție, în care predomină activitățile de depozitare mărfuri și logistică;

 • d) servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii;

 • e) pe lângă activitățile care predomină și care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activități, se pot desfășura o serie de servicii conexe: furnizare de utilități, curățenie și pază, servicii comerciale și de alimentație publică, activități hoteliere, servicii de evidență contabilă, asistență în afaceri, servicii de asigurare și altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

Activitățile se vor desfășura asigurându-se măsurile de protecție a mediului.

I. Oferta de teren în parcul industrial Oradea

Terenul situat în parc va fi concesionat, cu posibilitatea cumpărării după realizarea în proporție de 100% a investiției la care s-a angajat investitorul.

Prin excepție,. în situația în care un investitor se angajează la o investiție de minim 5 milioane euro (prin investiție întelegându-se valoarea construcțiilor pe care se angajează să le realizeze) terenul va putea fi vandut ulterior reaiizarii unei păți din investiție de 15%. Constatarea realizării unei cote de 15/ din investiția asumată revine administrației parcului. Cota de 15/ trebuie să se reflecte în investiți corporale. Contractul de vânzare-cumpărare pentru terenul respectiv este nul de drept în cazul nerespectării investiției asumate în propoție de 100o/o în termenul stabilit.

Prețul de vânzare va fi stabilit printr-o expertiză întocmită de către un expert independent, ce va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Concesionarea terenului se va face prin licitație publică. Suma plătită de către investitori în schimbul concesiunii este formată din prețul concesiunii și taxa de administrare.

Prețul concesiunii este:

 • pentru zona industrie - 0,32 euro/mp/an

 • pentru zona servicii -  0,38 euro/mp/an

Taxa de administrare este de 0,5 euro/mp/an. Aceasta se va plăti și ulterior cumpărării de către investitori a terenului.

Prețul concesiunii și taxa de administrare vor fi actualizate anual cu inflația în zona euro. Modalitatea de plată va fi stabilită prin contractul de concesiune.

Concesionarea terenului se poate face prin negociere directă în situația în care un investitor se angajează la o investiție de minim 5 milioane euro.

II. Accesul în Parcul Industrial

Accesul în Parc se va face cu condiția îndeplinirii cerințelor de calificare, a criteriilor de eligibilitate și pe baza realizării unui punctaj de către fiecare investitor.

1. Cerințe de calificare

Se pot depune solicitări de concesiune de către investitori constituiți în baza legilor civile sau comerciale în vigoare. Aceștia vor face dovada că nu sunt în una din următoarele situații:

 • a. în stare de faliment;

 • b.  reorganizare judiciară;

 • c.  insolvență;

 • d.  și-au suspendat activitatea de afaceri sau se găsesc în orice altă situație analoagă cu cele descrise mai sus, în conformitate cu procedurile legale ale statului din care provin;

 • e.  sunt pe cale de a deveni subiect al procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare judiciară, reorganizare judiciară; insolvență; în conformitate cu procedurile legale ale statului din care provin;

 • f.  administratorii lor au fost condamnați pentru un delict de comportament profesional printr-o sentință rămasă definitivă;

 • g.  se fac vinovați de furnizarea de informații eronate sau incomplete către SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, informații pe care aceasta le-a cerut ca o condiție de a putea participa la licitație.

Investitorii vor dovedi printr-o declarație notarială că nici una din situațiile detaliate la punctele a. - g. nu li se aplică.

 • 2. Informații/documente care trebuiesc furnizate de către investitori:

Toți investitorii trebuie să ofere următoarele informații și să depună următoarele documente în în vederea încheierii participării la licitație:

 • a. Scrisoare de intenție care să arate: activitățile ce urmează a se desfășura pe terenul care va face obiectul contractului de cesiune, cuantumul minim al investiției la care se angajează investitorul și numărul minim de locuri de muncă pe care intenționează să le creeze;

 • b. Declarație notarială că nu sunt în nici una din situațiile prevăzute la „cerințe de calificare”;

 • c.  Informații generale despre Investitor;

 • d.  Dovada constituirii garanției de participare în cuantum de 10.000 lei (ordin de plată sau scrisoare de garanție bancară);

 • e.  Organigrama companiei;

 • f.  Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului;

 • g.  Copie de pe ultimul bilant contabil anual depus la organul fiscal teritorial ;

 • h.  Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul statului și contribuții sociale;

 • i.  Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale;

 • j.  Certificat de cazier fiscal;

 • k. Experiența;

 • l.  Dovezi care să ateste bunurile lichide, accesul la facilități de creditare/ modalitatea prin care va finanța lucrările; la încheierea contratului se va depune o scrisoare de garanție bancară în valoare de 10% din valoarea investiției la care se angajează;

 • m. Informații despre calificările tehnice ale investitorilor;

 • n. Un Studiu de Fezabilitate cu descrieri succinte ale activităților principale;

 • o. Un Plan de Afaceri din care să reiasă viabilitatea afacerii pe care urmează să o deruleze în parc;

 • p. Un angajament privind folosirea unui Sistem de Asigurare a Calității;

 • q. Date despre societăți mixte;

 • r.  Istoricul litigiilor;

 • s.  Copii ale actelor arătând statutul legal și locul de înregistrare a sediului investitorului (certificat de înregistrare, contract de societate, acte adiționale) și un act cu împuternicire legală care să autorizeze semnatarul investitorului și toată documentația care are legătură cu acestea.

3. Criteriile minime de eligibilitate:

 • a. Investitorul trebuie să fie o firmă înregistrată sau o persoană fizică capabilă de a duce la capăt lucrările respective;

 • b.  Investitorul intenționează să desfășoare în Parcul Industrial exclusiv activități acceptate de SC Eurobusiness Parc Oradea;

 • c.   Investitorul trebuie să depună toate actele solicitate la capitolul 1.

Investitorul trebuie deasemenea să aibă acces la credit bancar sau alte posibilități financiare adecvate ca să asigure fluxul de numerar cerut pentru durata contractului.

4. Instrucțiuni pentru ofertanți:

Ofertanții vor depune obligatoriu toate actele solicitate în limba română într-un plic sigilat. Oferta va cuprinde prețul concesiunii în Euro/mp/an.

Ofertantul va depune și o garanție a ofertei sub forma unei garanții bancare în valoare de 10.000 lei. Garanția va fi valabilă minim 60 de zile și va fi executată într-una din următoarele condiții:

-ofertantul își retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului;

-ofertantul câștigător refuză încheierea contractului.

5. Procedura:

Procedura care se va aplica în vederea încheierii unui contract de concesiune la solicitarea investitorilor este următoarea:

 • a. Orice investitor interesat va depune la sediul SC Eurobusiness Parc Oradea SRL din Oradea, Piata Unirii nr.1 în perioada menționată în anunțul licitației, toate actele și documentele solicitate.

 • b. La deschiderea ofertelor, după verificarea existenței unui dosar complet, comisia de evaluare (Comisia) va stabili ofertantul câștigător și va anunța prin fax rezultatul licitației în termen de 15 zile. Componența Comisiei este stabilită prin dispoziția Primarului Municipiului Oradea.

 • c.  Contractul/contractele va/vor fi atribuit/atribuite ofertantului/ofertanților în ordinea descrescătoare a punctajelor dobândite.

 • d.  În situația în care 2 sau mai mulți investitori dobândesc același puntaj vor fi convocați și li se va solicita să crească oferta de preț, pasul de creștere fiind din 10 în 10 Euro cenți/mp/an.

 • e.  Concesionarea terenului către un investitor care se angajează la o investiție de minim 5 milioane de euro se face prin negociere directă. Primarul Municipiului Oradea emite o dispoziție de numire a Comisiei de negociere directă cu investitorii.

6. Evaluarea

 • 1. În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea următorului punctaj:

 • >  Prețul oferit (cuprinzând prețul concesiunii și taxa de administrare) - 30 de puncte

 • >  Investiția la care se angajează - 30 de puncte

 • >  Suprafața de teren solicitată - 10 puncte

 • > Locurile de muncă la care se angajează - 30 de puncte.

 • 2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

 • Punctajul pentru factorul de evaluare «Prețul oferit» se acordă astfel: pentru cel mai mare preț oferit se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru alt preț se acordă punctajul astfel:

Sn = (preț n/preț maxim) * punctajul maxim acordat

 • Punctajul pentru factorul de evaluare «Investiția la care se angajează» se acordă astfel: pentru investiția cu valoarea cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru o investiție mai mică punctajul se acordă astfel:

In = (investiție n/investiție maximă) * punctajul maxim acordat

 • Punctajul pentru factorul de evaluare «Suprafața solicitată» se acordă astfel: pentru suprafața cea mai mare se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru o suprafață mai mică punctajul se acordă astfel:

Pn = (suprafața n /suprafața maximă) * punctajul maxim acordat

 • Punctajul pentru factorul de evaluare «Locurile de muncă la care se angajează» se acordă astfel: pentru cel mai mare număr de locuri de muncă se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare; pentru un număr mai mic punctajul se acordă astfel :

Pn = (locuri n /locuri maxime) * punctajul maxim acordat.

În funcție de punctajul dobândit se va realiza un clasament, pe baza căruia se va aloca terenul în funcție de suprafața disponibilă.

 • 7. Clauze care vor fi conținute în mod obligatoriu în Caietul de sarcini pentru concesionarea terenului situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA

 • 1.  Obiectul concesiunii: terenul situat în....., identificat in sistemul de publicitate imobiliara.

 • 2. Concedent: SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL - administrator al terenului.

 • 3. Durata concesiunii este de maxim 49 ani de la data semnării contractului.

 • 4.  Durata de executie a obiectivului este stabilită prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • 5.  Pe toată durata de desfășurare a activitățiii în Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, se vor respecta condițiile referitoare la activitățile acceptate.

 • 6.  Se vor defășura activitățile descrise în Regulamentul de acces în Parc și în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 7. Termene de realizare :

-în maxim 4 luni de la intrarea în vigoare a contractului se va depune dosarul în vederea obținerii autorizației de construire;

-începerea lucrărilor va avea loc în maxim 1 an de la intrarea în vigoare a contractului.

-finalizarea construcției va avea loc în termen de 1 an de la începerea ei; consiliul de administratie al SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL va putea prelungi, in cazuri bine justificate, prelungirea termenului de realizare

-desfășurarea activității în vederea căreia s-a încheiat contractul de concesiune se impune a începe în termen de 2 luni de la finalizarea construcției.

 • 8.  Este interzisă subconcesionarea sau închirierea terenului fără acordul prealabil scris. Acordul prealabil scris va fi dat numai de către Consiliul Local al Municipiului Oradea. Închirierea sau subconcesionarea terenului este condiționată de îndeplinirea obligațiilor contractuale. Contractul de închiriere sau subconcesionare va fi aprobat numai de către Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • 9. Investitorul are obligația de a pune la dispoziția SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL toate informațiile, datele și documentele solicitate de aceasta în legătură cu derularea contractului de cesiune și modul în care își respectă obligațiile asumate prin contract.

 • 10. Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investiției îl privesc pe investitor și se fac exclusiv pe cheltuiala sa.

 • 11. Toate lucrările privind racordarea la rețele tehnico-edilitare existente si obținerea acordului de la deținătorii acestora îl privesc pe investitor.

 • 12. Investitorul este obligat să asigure pe durata concesiunii administrarea terenului și a obiectivelor construite conform scopului pentru care a fost cedată folosința terenului. Orice schimbare de funcțiuni se poate face cu respectarea prevederilor legale.

 • 13. Investitorul are obligația de a executa din fonduri proprii lucrări de amenajare pentru suprafața de teren neconstruită.

 • 14. SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL are dreptul ca prin împuterniciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții în vederea respectării autorizației de construire eliberată pentru obiectivul aprobat.

 • 15. Investitorul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii și înscriere în documentele de publicitate imobiliară.

8. Încetarea concesiunii

 • 8.1. Încetarea concesiunii prin expirarea duratei:

  • 8.1.1. La termenul de încetare a concesiunii, investitorul are obligația de a preda gratuit și liber de orice sarcini terenul, respectiv, bunul ce a facut obiectul contractului de concesionare, pe baza unui act de predare-primire.

  • 8.1.2. În situația în care la termenul de încetare a concesiunii vor apărea alte reglementări legale privind concesionarea terenurilor, de comun acord, părțile contractante vor putea negocia și stabili alte condiții decât cele prevăzute la aliniatul precedent.

  • 8.1.3. Investiția și alte bunuri ce se vor conveni între părti, se vor prelua de către SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, pe bază de contract la data expirării concesiunii în măsura în care concedentul își va exprima intenția de a le prelua.

8.1.4 Concedentul are un drept prioritar la achiziționarea bunurilor care au aparținut investitorului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii în schimbul plății unei compensații stabilită de către un expert.

 • 8.2. Încetarea contractului prin retragere:

  • 8.2.1. Concesiunea se retrage și contractul se reziliează în situația în care investitorul nu respectă obligațiile și termenele asumate prin contract, constatarea făcându-se de către organele autorizate și SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

  • 8.2.2. Concesiunea se retrage și în cazul în care investitorul încalcă oricare dintre prevederile punctului 7.7 din regulament sau dacă a schimbat destinația terenului concesionat, sau dacă nu achită prețul în termen de 45 zile de la data emiterii facturii. In aceste situații, rezilierea va opera de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără punere în întârziere.

 • 8.3. Încetarea cesiunii prin renunțare:

  • 8.3.1. Investitorul poate renunța la concesiune în cazul în care cauze obiective, justificate, fac imposibilă realizarea investiției sau exploatarea ei după punerea în funcțiune; eventualele investiții efectuate de

acesta nu pot fi imputate concedentului. La cererea concedentului, investitorul va restitui terenul liber de sarcini pe cheltuiala sa.

 • 8.3.2. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea că prin forță majoră se înțelege orice eveniment sau fenomen natural sau social exterior, extraordinar, imprevizibil, de nebiruit și independent de voința părților.

 • 8.3.3. Apariția și încetarea cazului de forța majoră se va comunica celeilalte părti în termen de 5 zile prin telefax, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente române în prezența părților.

 • 8.3.4. În cazul de forță majoră comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință, cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din părți nu va pretinde penalități pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării, va suporta consecințele cazului de fortă majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

 • 8.3.5. În condițiile în care cazul de forță majoră conduce la o decalare a obligațiilor părților mai mare de 5 luni, părțile se vor reuni pentru a hotărî asupra exercitării în viitor a clauzelor incluse în contract. În cazul dispariției sau imposibilității de exploatare a bunului cesionat, situație verificată și constatată de comisia legal constituită, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

 • 8.3.6. Investitorul poate dona SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL în condițiile legii investiția la stadiul respectiv.

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Tip proprietate

Teren intravilan.

Adresa proprietate

Intravilanul orașului Oradea. Terenul este situat în intravilanul orașului Oradea, pe Șoseaua Borșului nr.24, între Oradea și localitatea Sântion, pe partea stângă a șoselei E60 în direcția Sântion, Km8, pe DN1, imediat după Hypermarket PIC.

Descriere

Din cele 121,29 ha teren destinate parcului industrial, suprafața de 114,40 ha este teren agricol, iar suprafața de 6,89 ha este neagricol. Accesul din DN1 la căile rutiere interioare se face direct, terenul aferent parcului industrial are cca. 1 km front la șoseaua care leagă municipiul Oradea de Vama Borș.

în prezent terenul nu este amenajat.

Proprietar tabular

Municipiul    Oradea -    administrator   Societatea comercială

EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.

Acte / Date de identificare:

Conform OUG 105/2008 - anexa, respectiv Studiul de Fezabilitate.

Scopul evaluării

Stabilirea VALORII DE INVESTIȚIE a terenului în vederea atragerii de investitori de către proprietar pentru înființarea Parcului Industrial EUROBUSINESS PARK (conform Studiului de Fezabilitate întocmit de C.L.O. în vederea obținerii titlului de Parc Industrial).

Beneficiar și destinatar

Administrația Imobiliară Oradea.

Condiții limitative privind proprietatea

Proprietatea a fost evaluată în ipoteza că terenul nu este supus la nici un fel de condiții limitative sau restricții care ar putea afecta dreptul de proprietate.

Suprafața terenului

121,29 ha, respectiv 1.212.900 mp

Cea mai bună utilizare

Terenul a fost evaluat considerând că cea mai bună utilizare este cea de teren liber, cu utilități ce vor fi asigurate „la gard’? de C.L.O., respectiv cu datele de investiții minime prevăzute în studiul de fezabilitate întocmit pentru acest proiect.

Valorile estimate de evaluator pe baza metodelor de evaluare utilizate

♦Abordarea prin randament:

- valoarea de investiție:

32,65 lei/mp

respectiv 8,40 Euro/mp

♦Abordarea prin comparații:

- valoarea de investiție: minim: maxim:

31,10 lei/mp

respectiv 8,00 Euro/mp

36,93 lei/mp

respectiv 9,50 Euro/mp

Valoarea de investiție unitară la 10.12.2008

Limite:     31,10 lei/mp,        8,00 Euro/mp

36,93 lei/mp,        9,50 Euro/mp

Cursul de referință: 3,8874 lei/Euro comunicat de BNR pentru 10.12.2008.