Hotărârea nr. 249/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Urda Gabriel ºi a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafaþa totalã de 6.475 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 9585/29, 20983, 20985, 20994 ºi 20996, înscrise in C.F.(convertit) 153096, 153098, 153097, 153104

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Urda Gabriel și a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafața totală de 6.475 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 9585/29, 20983, 20985, 20994 și 20996, înscrise in C.F.(convertit) 153096, 153098, 153097, 153104 și 153101 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.676 din 26 martie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 6.475 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 9585/29, 20983, 20985, 20994 și 20996, înscrise in C.F. (convertit) 153096, 153098, 153097, 153104 și 153101 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.Z.-ul - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale Etapa I - reglementare accese din strada Nojoridului, nr. cad. 9585 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1181/19.12.2008, se propune lărgirea străzii Nojoridului la un profil de 12,00 m. lățime (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes și creerea unei străzi noi cu un profil de 12 m. lățime, urmând ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr. 495/26.02.2009 și 176/23.01.2009, dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 6.475 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 9585/29, 20983, 20985, 20994 și 20996, înscrise in C.F.(convertit) 153096, 153098, 153097, 153104 și 153101 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Urda Gabriel și a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafața totală de 6.475 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 9585/29, 20983, 20985, 20994 și 20996, înscrise in C.F.(convertit) 153096, 153098, 153097, 153104 și 153101 Oradea.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1 și radierea ”Servituții de trecere” notate în evidențele de Publicitate Imobiliară asupra terenului identificat cu nr. cadastral 9585/29 înscris in C.F.(convertit) 153096 Oradea, conform Declarației autentificată notarial cu nr. 496/26.02.2009, de către dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan,.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Urda Gabriel și dl. Dobrai Zsolt Zoltan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Oradea, 30 martie 2009

Nr.249.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila