Hotărârea nr. 247/2009

pentru aprobarea unor mãsuri privind gestionarea parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã, afectate de reþelele edilitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind gestionarea parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/2003 -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, afectate de rețelele edilitare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.674 din 26 martie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea unor măsuri privind gestionarea parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, afectate de rețelele edilitare.

În urma lucrărilor de viabilizare a zonei luate în studiu, prin racordarea la rețeaua de energie electrică, apa, canalizare, au fost afectate unele parcele de teren atribuite în baza Legii 15/2003, fapt care îngrădește posibilitatea beneficiarilor parcelelor de a obține Autorizarea de construire și/sau demararea lucrărilor de construcție.

Pentru încadrarea în termenele de obținere a Autorizației de construire respectiv de demarare și execuție a lucrărilor de construire este necesară suspendarea prevederilor art. 4.6. din Contractele de comodat încheiate cu beneficiarii parcelelor afectate, privind - ”obligația ca în termen de un an de la data atribuirii terenului (data predării -preluării terenului) să obțină Autorizația de construcție și procesul verbal de începere a lucrărilor de construcție” până la remedierea situației create.

În baza Legii nr. 15/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr. 896/2003 pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se aprobă introducerea un nou articol în Contractul de comodat, încheiat cu beneficiarii de parcele de teren atribuite în baza Legii 15/2003 cu următorul conținut:

”Art. 4.6.A1. În situații deosebite, obligația ce revin comodatarului conform art. 4.6. referitoare la obținerea Autorizației de construire și Procesul verbal de începere a lucrărilor de construcție, se suspendă pe durata instituirii/constatării existenței unor restricții privind Autorizarea sau efectuarea lucrărilor de construire.”

Art.2. Contractele de comodat, încheiate cu beneficiarii Legii 15/2003 se modifică în mod corespunzător, prin încheierea de Acte adiționale.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 martie 2009

Nr.247.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”