Hotărârea nr. 244/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 4.396 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 4.396 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.396 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 4.396 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.668 din 26 martie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.396 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 4.396 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”.

Terenul luat în studiu situat în zona Str. Nojoridului, reprezintă acces la terenurile care au făcut obiectul punerilor în posesie prin reconstituirea dreptului de proprietate a foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în baza Legilor proprietății.

Nr. cadastral cu suprafața de 4.396 mp. se constituie din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar,

Având în vedere prevederile art 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă

Planul de amplasament și delimitare a imobilu

ui cu suprafața de 4.396 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

8595/1

9513 Oradea

5.988

1.000

8595/2

28360 Oradea

51.792

1.000

8595/3

9513 Oradea

56.509

2.000

4653

9876 Oradea

3.478

220

4654

9876 Oradea

1.050

176

T O T A L

4.396

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 4.396 mp., reprezentând ”drum agricol”.

Art.3. Se abrogă orice prevederi contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectul șef

Serviciul Terenuri

Compartiment Cadastru

Compartiment Finalizări în Construcții

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 30 martie 2009 Nr.244.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”