Hotărârea nr. 243/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 5.004 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 5.004 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 5.004 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 5.004 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.669 din 26 martie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 5.004 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 5.004 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”.

Terenul luat în studiu situat în zona Str. Nojoridului, reprezintă acces la terenurile care au făcut obiectul punerilor în posesie prin reconstituirea dreptului de proprietate a foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în baza Legilor proprietății.

Nr. cadastral cu suprafața de 5.004 mp. se constituie din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar,

Având în vedere prevederile art 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului , cu suprafața de 5.004 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

4655/11

9886 Oradea

8.632

1.300

4655/12

9887 Oradea

8.632

200

4655/13

9888 Oradea

8.632

200

4655/14

9889 Oradea

8.632

200

4655/15

9890 Oradea

8.632

200

4655/16

9892 Oradea

8.632

200

4655/17

9892 Oradea

2.359

1.704

4657/8

9898 Oradea

8.632

1.000

T O T A L

5.004

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 5.004 mp., reprezentând ”drum agricol”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectul șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  Compartiment Cadastru

  • •  Compartiment Finalizări în Construcții

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Nr.243.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”