Hotărârea nr. 242/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 9.685 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 9.685 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 9.685 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 9.685 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.667 din 26 martie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 9.685 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 9.685 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”.

Terenul luat în studiu situat în zona Calea Sântandreiului, reprezintă acces la terenurile care au făcut obiectul punerilor în posesie prin reconstituirea dreptului de proprietate a foștilor proprietari sau moștenitorii în baza Legilor proprietății.

Nr. cadastral cu suprafața de 9.685 mp. se constituie din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar conform art. 1 din prezenta Hotărâre.

Având în vedere prevederile art 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 9.685 mp.

astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

1460/23

10658 Sântandrei

215.880

9.685

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 9.685 mp., reprezentând ”drum agricol”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului șef

  • •  Serviciul Terenuri

  • Compartiment Cadastru

  • •  Compartiment Finalizări în Construcții

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Oradea, 30 martie 2009

Nr.242.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila