Hotărârea nr. 241/2009

pentru aprobarea modificãrii art. 4.7 din Contractul de comodat 7652 / 05.04.2004 prin care d-na Caraba (cãsãtoritã Ursu) Diana Veronica, beneficiazã de parcela identificatã cu nr. cadastral 4926/58 Oradea, atribuitã în baza Legii 15/2003 în vederea const

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea modificării art. 4.7 din Contractul de comodat 7652 / 05.04.2004 prin care d-na Caraba (căsătorită Ursu) Diana Veronica, beneficiază de parcela identificată cu nr. cadastral 4926/58 Oradea, atribuită în baza Legii 15/2003 în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în sensul prelungirii termenului de finalizare a construcției până în data de 01.10.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.607 din 25 martie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea, propune aprobarea modificării art. 4.7 din Contractul de comodat 7652 / 05.04.2004 prin care dna Caraba (căsătorită Ursu) Diana Veronica, beneficiază de parcela identificată cu nr. cadastral 4926/58 Oradea, atribuită în baza Legii 15/2003 în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în sensul prelungirii termenului de finalizare a construcției până în data de 01.10.2009.

Deoarece beneficiara parcelei cu nr. cadastral 4926/58 Oradea, nu s-a putut încadra în termenul de finalizare de patru ani stipulat în Contractul de comodat nr. 7652 / 05.04.2004, d-na Caraba Maria în calitate de împuternicită a d-nei Caraba (căsătorită Ursu) Diana Veronica, prin cererea înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea cu nr. 44108 / 06.03.2009, solicită o amânare până în luna noiembrie 2009, a termenului de finalizarea a lucrărilor pentru construire casă de locuit în regim de înălțime P+M, în curs de execuție conform Autorizației de construire nr. 2228/12.12.2006, pe terenul identificat cu nr. cadastral 4926/58 Oradea.

În baza Legii nr. 15/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr. 896/2003 pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂSTE

Art.I. Se aprobă modificarea art. 4.7 din Contractul de comodat nr.7652 / 05.04.2004 prin care d-na Caraba Diana Veronica (casătorită Ursu), beneficiază de parcela identificată cu nr. cadastral 4926/58 Oradea, atribuită în baza Legii 15/2003 în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, care va avea următorul cuprins:

Art. 4.7. Comodatarul are obligația să realizeze locuința în conformitate cu prevederile P.U.D. -ului aprobat, până în data de 01.10.2009.”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dna Caraba (căsătorită Ursu) Diana Veronica.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - D-na Caraba (căsătorită Ursu) Diana Veronica

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr.241.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila