Hotărârea nr. 240/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Mag Nistor ºi soþia Mag Aurelia, reprezentând suprafaþa de 146 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18908, înscris in C.F. 92865 Oradea, situat în Oradea str. Cimbrului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Mag Nistor și soția Mag Aurelia, reprezentând suprafața de 146 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18908, înscris in C.F. 92865 Oradea, situat în Oradea str. Cimbrului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.608 din 25 martie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de Mag Nistor și soția Mag Aurelia, mp. teren identificat cu nr. cadastral 18908, înscris în C.F. 92865 Oradea, situat în Oradea str. Cimbrului, cu destinația de “drum public”

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 60/29.01.2009, se propune prelungirea str. Cimbrului, cu lățimea 6,00 m. pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat prelungirea străzii sus menționate să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1241/12.09.2008 dl. Mag Nistor în nume propriu și în calitate de mandatar a d-nei Mag Aurelia, donează Municipiului Oradea suprafața de 146 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18908, înscris în C.F. 92865 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Mag Nistor și soția Mag Aurelia,, reprezentând suprafața de 146 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 18908, înscris in C.F. 92865 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Mag Nistor și soția Mag Aurelia.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Mag Nistor prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr.240.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila