Hotărârea nr. 24/2009

privind aprobarea acordãrii sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizaþie parþialã pentru anul 2009.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizație parțială pentru anul 2009.

Analizând raportul de specialitate nr.102.785 din data de 26.01.2009, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizație parțială pentru anul 2009,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a și ale art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă suma de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizație parțială pentru anul 2009.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  CS FC Bihor Oradea, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.24.


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila