Hotărârea nr. 239/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren ºi construcþii cu suprafaþa de 1.380 mp. constituit din nr. topo 6281/1, 6282/14, 6383/9 ºi 6340/1 înscrise în CF 13027 Oradea, situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 88

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren și construcții cu suprafața de 1.380 mp. constituit din nr. topo 6281/1, 6282/14, 6383/9 și 6340/1 înscrise în Cf 13027 Oradea, situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 88

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.609 din 25 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 1.380 mp, teren și construcții, str. Louis Pasteur nr. 88 .

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului se delimitează suprafața de 1.380 mp teren aferent construcțiilor în care își desfășoară activitatea Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” respectiv Atelier Școală și Anexe.

Conform CF 13027 Oradea, terenul luat în studiu având nr. topo 6281/1, 6282/14, 6383/9 și 6340/1 este proprietatea Statului Român pentru Ministerul Învățământului Public.

Terenul și construcțiile menționate mai sus, sunt cuprinse în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Oradea, aprobat prin H.G. nr. 970/2001, anexa 2), la poziția 6550 cu codul de clasificare 1.6.2.-clădirea - și la poziția 7198 - terenul .

În vederea reglementării situației juridice a imobilului situat în Oradea, str. Louis Pasteru nr. 88, prin notarea în evidențele de carte funciară a proprietății Municipiului Oradea, este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitarea a bunului imobil cu suprafața de 1.380 mp - teren cu construcții.

Ținând cont de prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgentă nr. 206 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Hotărârii Guvernului nr. 970/2001,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 1.380 mp astfel:_______________________________________________________________________________________________________________

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Observații

1.380

6281/1

13027 Oradea

494

Terenul si construcțiile(atelier școală și anexe) - proprietate publică a municipiului Oradea

6282/14

789

6383/9

12,2

6340/1

61

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren, atelier școală și


anexe - în suprafață de 1.380 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Locuinte și Spații cu altă destinație

  • - Serviciul Financiar - Contabil

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 martie 2009

Nr.239.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”