Hotărârea nr. 238/2009

pentru aprobarea schimbãrii parcelelor identificate cu nr. cadastrale 15675 ºi 15675 Oradea atribuite în baza Legii 15/2003, domnilor, Antonescu Petru ªtefan ºi Antonescu Daniel Nicolae

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea schimbării parcelelor identificate cu nr. cadastrale 15675 și 15675 Oradea atribuite în baza Legii 15/2003, domnilor, Antonescu Petru Ștefan și Antonescu Daniel Nicolae

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43.271 din 23 februarie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea schimbării parcelelor identificate cu nr. cadastrale 15675 și 15675 Oradea atribuite în baza Legii 15/2003, d-lui Antonescu Petru Ștefan și d-lui Antonescu Daniel Nicolae.

Prin sesizarea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 162.249/2008 și prin Nota de audientă cu nr. 4.067/2009, domnii Antonescu Petru Ștefan și Antonescu Daniel Nicolae solicită schimbarea parcelelor identificate cu nr. cadastrale 15675 și 15675 Oradea atribuite în baza Legii 15/2003 pe motiv că, datorită condițiilor de fundare construirea pe aceste parcele depășește posibilitățile lor financiare,

Până la această dată, Consiliului Local al municipiului Oradea a aprobat schimbarea amplasamentelor atribuite inițial beneficiarilor Legii 15/2003 în baza unor documentații întocmite de Instituții sau Persoane autorizate, prin care se fundamentează restricțiile totale sau parțiale de construire (Ex. Avize de S.C. ELECTRICA, R.A. APA - CANAL, privind existenta unor rețele de utilități etc.).

În acest caz beneficiari Legii 15/2003 au refuzat întocmirea unui Studiu geotehnic, privind condițiile tehnice de fundare pe parcelele cu nr. cadastrale 15674 și 15675 Oradea, invocând faptul că acesta implică cheltuieli suplimentare care nu se justifică pentru realizarea locuinței. Ca urmare un inspector din cadrul Administrației Imobiliare Oradea - Serviciul Terenuri, s-a deplasat la fața locului, constatând că parcelele sunt într-o zonă cu diferență de nivel, față de cota naturală a terenului învecinat și că în groapa săpată pe una din parcele s-au acumulat ape pluviale.

Conform răspunsului dat la Nota de audientă sus menționată supunem analizei Consiliului Local posibilitatea alocării altor parcele în aceeași zonă.

Pe amplasamentul în care s-au făcut atribuiri în Etapa II, ca urmare a renunțării beneficiarilor Legii 15/2003, sunt libere parcele cu destinația construire locuință proprietate personală, reprezentând pozițiile din PUD nr.137, 150, 187, 208, 232, 233, 263, 280 și 304, identificate cu nr. cadastrale 15701, 15696, 15669, 15678, 15599, 15600, 15584, 15563 și 15760 Oradea.

În baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr. 896/2003 pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1. Se aprobă retragerea parcelei atribuite inițial d-lui Antonescu Petru Ștefan identificată cu nr. cadastral 15674 Oradea și atribuirea unei alte parcele identificate cu nr. cadastral 15.701 Oradea.

Art.2. Se aprobă retragerea parcelei atribuite inițial d-lui Antonescu Daniel Nicolae identificată cu nr. cadastral 15675 Oradea și atribuirea unei alte parcele identificate cu nr. cadastral 15.696 Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - dl. Antonescu Petru Ștefan și dl. Antonescu Daniel Nicolae, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 30 martie 2009                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.238.                                                                            SECRETAR

Ionel Vila