Hotărârea nr. 237/2009

pentru aprobarea copermutãrii dreptului de folosinþã atribuit în baza Legii 15/2003, d-lui Marin Florentin Romeo ºi d-nei Trip Cristina Rodica pe parcelele identificate cu nr. cadastrale 15575 ºi respectiv 15576 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea copermutării dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003, d-lui Marin Florentin Romeo și d-nei Trip Cristina Rodica pe parcelele identificate cu nr. cadastrale 15575 și respectiv 15576 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.526 din 24 martie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea copermutării dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003, d-lui Marin Florentin Romeo și d-nei Trip Cristina Rodica pe parcelele identificate cu nr. cadastrale 15575 și 15576 Oradea.

Prin Adresa nr. 44802 / 2009 înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea, dl. Marin Florentin Romeo solicită schimbarea parcelei identificate cu nr. cadastral 15676 Oradea atribuite în baza Legii 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală cu parcela identificată cu nr. cadastral 15675 Oradea.

În baza Autorizației de construire nr. 821/2008 s-au executat lucrările de construire locuință în regim de înălțime P+M și împrejmuire teren cu nr. cadastral 15576 Oradea. Aceste lucrări au fost executate din greșeală pe parcela alăturată, identificată cu nr. cadastral 15675 Oradea.

Greșeala a fost sesizată cu ocazia întocmirii de către topograful Pop Vasile autorizat cu seria BH nr. 202, a Planului de amplasament si delimitare a imobilului, necesar intabulării construcției edificate de dl. Marin Florentin Romeo, în baza Autorizației de construire sus menționate.

În vederea reglementării faptelor constatate, în Declarația notarială nr. 3333/05.12.2008, dl. Marin Florentin Romeo își dă acordul privind cedarea dreptului de folosință a terenului identificat cu nr. cadastral 15576 Oradea în favoarea d-nei Trip Cristina Rodica, respectiv d-na Trip Rodica Floare în reprezentarea d-nei Trip Cristina Rodica își dă acordul privind cedarea dreptului de folosință a terenului identificat cu nr. cadastral 15575 Oradea în favoarea d-lui Marin Florentin Romeo, reprezentând parcele de teren atribuite în baza Legii 15/2003.

În baza Legii nr. 15/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr. 896/2003 pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă S T E

Art.1. Se aprobă copermutarea dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003 d-lui Marin Florentin Romeo pentru parcela identificată cu nr. cadastral 15576 Oradea și încheierea unui Act adițional la Contractul de comodat nr. 10418/ 24.09.2004 în vederea atribuirii parcelei identificate cu nr. cadastral 15575 Oradea.

Art.2. Se aprobă copermutarea dreptului de folosință atribuit în baza Legii 15/2003 d-nei Trip Cristina Rodica pentru parcela identificată cu nr. cadastral 15575 Oradea și încheierea unui Act adițional la Contractul de comodat nr. 10417 / 24.09.2004 în vederea atribuirii parcelei identificate cu nr. cadastral 15576 Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

 • - dl. Marin Florentin Romeo, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

 • - d-na. Trip Cristina Rodica, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

 • - O.C.P.I. Bihor

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.237.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila