Hotărârea nr. 235/2009

Privind revocarea art. 5 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 794 / 30.09.2008 ºi aprobarea vânzãrii prin negociere directã a suprafeþei de 58 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15056 Oradea, situat în Oradea str. Luminiþei în favoarea d-lui Lazau Flor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind revocarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 794 / 30.09.2008 și aprobarea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 58 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15056 Oradea, situat în Oradea str. Luminiței în favoarea d-lui Lazau Florian

J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.529 din24 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune revocarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 794/ 30.09.2008 și aprobarea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 58 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15056 Oradea, situat în Oradea str. Luminiței în favoarea d-lui Lazau Florian.

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 794 / 30.09.2008 s-a aprobat Planul de amplasare și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15056 Oradea în suprafață de 58 mp. și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a terenului identificat cu nr. cadastral 15056 Oradea, situat în Oradea str. Luminiței.

Prin Avizul C.M.U.A.T 562/2007 și Certificatul de urbanism nr. 1118/09.03.2007 se studiază posibilitatea construirii unei locuințe pe suprafața de 228 mp. teren, din care 170 mp. sunt proprietatea d-lui Lazau Florian și suprafața de 58 mp. cu nr. cadastral 15056 Oradea (care a preluat conturul și suprafață dintr-un nr. topo care la constituirea cadastrului reprezenta ”Canal Intravilan”), proprietatea Municipiului Oradea.

Deoarece suprafața de 58 mp. este în mijlocul proprietății d-lui Lazau Florian și este utilizată în regim de curte-grădină pentru care achită taxă folosință teren, prin Nota de audiență 4068 din data de 05.03.2009, s-a cerut analizarea posibilității vânzării terenului prin negociere directă.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administrația publica locala.

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. Oradea nr. 794 / 30.09.2008 privind aprobarea Planului de amplasare și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15056 Oradea în suprafață de 58 mp. și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publică a terenului identificat cu nr. cadastral 15056 Oradea, situat în Oradea str. Luminiței.

Art.2. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 58 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15056 Oradea, în vederea întocmirii Raportului de evaluare și a documentației tehnice.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Administrația Imobiliara Oradea

 • •   Serviciul Achiziții Valorificări Active

 • •  Serviciul Financiar Contabil

 • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • •  Dl. Lazau Florian

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.235.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila