Hotărârea nr. 234/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13532 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaþie publica cu strigare, a suprafeþei de 158 mp., teren identificat cu nr. cadastral 13532 Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13532 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publica cu strigare, a suprafeței de 158 mp., teren identificat cu nr. cadastral 13532 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.531 din 24 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13532 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publica cu strigare, a suprafeței de 158 mp., teren identificat cu nr. cadastral 13532 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria.

Nr. cadastral 13532 Oradea se constituie din nr. topo. 2121, înscris in C.F.2905 Oșorhei proprietatea Municipiului Oradea, reprezentând teren neocupat de construcții fără acces la stradă și este învecinată cu nr. cadastral 17447 Oradea, proprietatea d-lui Mândru Ladislau Adalbert.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1195/2008, se prevede construirea unui garaj pe terenul identificat cu nr. cadastral 13532 Oradea.

Profilul transversal a străzii Podgoria a fost reglementată în zona de interes, prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 631/28.08.2008, ocazie în care dl. Mândru Ladislau a donat Municipiului Oradea suprafața de teren identificat cu nr. cadastral 17446 înscrisă în C.F.89432 Oradea.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art.45 alin.(3) si art.123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 13532 Oradea astfel:

Nr.topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. in care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

2121

2905 Oșorhei

4873

158

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13532 Oradea:

Nr. cadastral a imobilului

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

13532

158

Municipiului Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea in proprietatea privată a municipiului Oradea, a suprafeței de 158 mp. teren identificat nr. cadastral 13532 Oradea.

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 158 mp. teren identificat nr. cadastral 13532 Oradea, situat în Oradea pe str. Podgoria, in vederea întocmirii Raportului de evaluare si a documentației tehnice.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Serviciul Financiar Contabil;

  • - Serviciul Achiziții Valorificări Active;

  • - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bihor

  • - dl. Mandru Ladislau Adalbert

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009                                              CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.234.                                                              SECRETAR

Ionel Vila