Hotărârea nr. 233/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13531 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaþie publica cu strigare, a suprafeþei de 190 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13531 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13531 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publica cu strigare, a suprafeței de 190 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13531

Oradea, situat in Oradea, str. Podgoria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.530 din 24 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13531 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitație publica cu strigare, a suprafeței de 190 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13531 Oradea, situat in Oradea, str. Podgoria.

Nr. cadastral 13531 Oradea, se constituie din nr. topo. 2121, înscris in C.F.2905 Oșorhei, proprietatea Municipiului Oradea.

Suprafața de 190 mp. are un front de 13.28 m. la strada Podgoria, este teren neocupat de construcții și reprezintă accesul la nr. cadastral 12181 Oradea, proprietatea d-lui Hoduț Ionel Liviu.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea 1196/2008, se aprobă construirea unei case de vacanță pe terenul identificat cu nr. cadastral 12181 Oradea.

În vederea realizării acestui obiectiv, Municipiul Oradea a solicitat d-lui Hoduț Ionel Liviu cedarea suprafeței 20 mp., teren identificat cu nr. cadastral 12182 înscris în C.F.89432 Oradea, necesar reglementării profilului transversal al străzii Podgoria în zona de interes, conform Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 631/28.08.2008.

Cu această ocazie dl. Hoduț Ionel Liviu a donat Municipiului Oradea suprafața de teren identificată cu nr. cadastral 12182 Oradea, fapt materializat prin înscrierea în C.F.89432 Oradea, a proprietății Municipiului Oradea cu încheierea nr. 65627/2008.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art.45 alin.(3) si art.123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se apro

bă constituirea nr. cadastral 13531 Oradea astfel:

Nr.topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. in care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

2121

2905 Oșorhei

4873

190

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13531 Oradea:

Nr. cadastral a imobilului

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

13531

190

Municipiului Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea in proprietatea privată a municipiului Oradea, a suprafeței de 190 mp. teren identificat nr. cadastral 13531 Oradea.

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 190 mp. teren identificat nr. cadastral 13531 Oradea, situat în Oradea pe str. Podgoria, in vederea întocmirii Raportului de evaluare si a documentației tehnice.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Serviciul Financiar Contabil;

  • - Serviciul Achiziții Valorificări Active;

  • - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bihor

  • - dl. Hoduț Ionel Liviu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa Oradea, 30 martie 2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila


Nr.233.