Hotărârea nr. 232/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului din Oradea str. Luminiþei cu suprafaþa de 3,3 mp, constituit din nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a supra

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea str. Luminiței cu suprafața de 3,3 mp, constituit din nr. topo 5095/1 înscris în Cf 75482 Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 3,3 mp teren situat în Oradea str. Luminiței in favoarea d-lui Șteț Gheorghe Codrin

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.528 din 24 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului din Oradea str. Luminiței cu suprafața de 3,3 mp., constituit din nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 3,3 mp. teren situat în Oradea str. Luminiței.

Nr. cadastral cu suprafața de 3,3 mp se formează prin dezlipirea cotei de 3,3/563,5 mp dintr-un teren care la constituirea cadastrului în Oradea reprezenta „Canal intravilan” identificat cu nr. topo 5095/1 înscris in CF 75482 Oradea, proprietate a Statului Român.

Acest nr cadastral astăzi asigură accesul la proprietatea d-lui Șteț Gheorghe Codrin și soția Șteț Liana, identificată cu nr. cadastral 20977, înscris în C.F. 95057 Oradea, pentru care achită taxă folosință teren.

În conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind Fondul funciar actualizată,

În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c) și alin (5) lit.b), art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă S T E

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 3,3 mp. astfel.

Nr.topo din care se constituie nr. cada.

CF în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo. si se constituie în nr. cadastral

-mp-

5095/1

75482 Oradea

563,5

3,3

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren în suprafață de 3,3 mp, identificat conform art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului identificat conform art.1 din prezenta Hotărâre în favoarea d-lui Șteț Gheorghe Codrin, în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   A.I.O. - Serviciul Terenuri

 • -   Serviciul Achiziții Valorificări Active

 • -   Serviciul Financiar Contabil

 • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • -   Dl. Șteț Gheorghe Codrin

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.232.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila