Hotărârea nr. 231/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren ºi construcþii cu suprafaþa de 1.419 mp. constituit din nr. topo 2513/99 înscris în CF 18818 Sîntandrei ºi nr. topo 2513/87 înscris în CF 2948 Sîntandrei ºi transmiterea în folos

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren și construcții cu suprafața de 1.419 mp. constituit din nr. topo 2513/99 înscris în Cf 18818 Sîntandrei și nr. topo 2513/87 înscris în CF 2948 Sîntandrei și transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1.419 mp, situat în Oradea, str. Buzăului, nr. 2B în favoarea Fundației de Scleroză Multiplă - MS Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.415 din 23 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 1.419 mp, teren și construcții și darea în folosință gratuită a suprafeței de 1.419 mp teren situat în Oradea, str. Buzăului nr. 2B către Fundația de Scleroză Multiplă - MS Bihor .

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului se delimitează suprafața de 1.419 mp teren aferent construcțiilor în care își desfășoară activitatea Fundația de Scleroză Multiplă - MS Bihor respectiv Centru de zi pentru bolnavii de scleroză în plăci.

Terenul luat în studiu înscris în CF 18818 și 2948 Sîntandrei având nr. topo 2513/99 și 2513/87 este proprietatea Statului Român.

În vederea reglementării situației juridice a imobilului situat în Oradea, str. Buzăului nr. 2B, prin notarea în evidențele de carte funciară a proprietății Municipiului Oradea și a dreptului de folosință în favoarea fundației, este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitarea a bunului imobil cu suprafața de 1.419 mp - teren cu construcții și transmiterea în folosință gratuită a terenului în favoarea Fundației de Scleroză Multiplă - MS Bihor.

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,b”, art. 45 alin.(3) și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 1.419 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Observații

1.419

2513/99

18818 Sîntandrei

682

Terenul si construcțiile proprietate privată a municipiului Oradea

2513/87

2948 Sîntandrei

710

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren și construcții - în suprafață de 1.419 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 1.419 mp teren identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea Fundației de Scleroză Multiplă - MS Bihor prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr.12 / 05.03.2003.

Art.4. Durata transmiterii în folosință a terenului este până la data de 01.05.2011.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Terenuri

 • - Serviciul Locuinte și Spații cu altă destinație

 • - Serviciul Financiar - Contabil

 • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - Fundația de Scleroză Multiplă - MS Bihor

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.231.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila