Hotărârea nr. 230/2009

privind aprobarea Planului de amplasare ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13819 în suprafaþã de 61 mp ºi concesionarea directã a suprafeþei de 61 mp teren situat în Oradea, Calea Clujului, nr.4 în favoarea lui Bojan Dumitru ºi Bojan Mariana

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasare și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13819 în suprafață de 61 mp și concesionarea directă a suprafeței de 61 mp teren situat în Oradea, Calea Clujului, nr.4 în favoarea lui Bojan Dumitru și Bojan Mariana

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45421 din 23.03.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea propune concesionarea directă a suprafeței de 61 mp teren necesar extinderii biroului care functionează în ap.10 de la parterul blocului B4 din Oradea, Calea Clujului, nr.4.

Terenul pe care se va amenaja extinderea, identificat cu nr. cadastral 13819, provine din nr. topo 3482/9 înscris în CF nr. 20823 Oradea, proprietatea Statului Român.

Suprafața de 61 mp teren, solicitată de dl Bojan Dumitru, este situată pe partea stângă a str. Clujului, alipit blocului de locuințe B4, în dreptul apartamentului 10, proprietatea familiei Bojan.

Extinerea construcției se va realiza respectând prevederile certificatului de urbanism nr. 694/21.01.2008, Avizului CMUAT nr. 523/15.04.2008 și a Planului Urbanistic de detaliu - Extindere birou existent la parter de bloc cu un corp D+P în vederea amenajării unui spațiu pentru sediu de firmă și birouri, str. Calea Clujului nr.4, Bl. B4, ap.10 - nr. topo 3483/2 și nr. cadastral 13819 -Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/29.01.2009.

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art. 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13819, în suprafață de 61 mp, astfel:

Nr. cadastral

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

13819

3482/9

20823 Oradea

7935

61

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 61 mp cu nr. cadastral 13819, identificat conform art.1 de prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 61 mp teren, situat în Oradea, Calea Clujului, nr. 4, în favoarea în favoarea lui Bojan Dumitru și Bojan Mariana în vederea extinderii construcției existente, in condițiile respectării documentației cadastrale și de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare;

Art.4. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a hotărârii Consiliului Local din partea Prefecturii Județului Bihor.

Art.5. Se aprobă redevența de 60 lei/mp/an. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.6. Concesionarul va obține Autorizația de construire, respectiv va începe construcția în maxim un an de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •    Instituția Prefectului

  • •   Bojan Dumitru și Bojan Maria, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

Oradea, 30 martie 2009

Nr.230.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila