Hotărârea nr. 23/2009

privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, în sumã de 48.604,94 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de cãtre S.C. Prima Real Estate SRL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 48.604,94 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de către S.C. Prima Real Estate SRL Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.203792 din data de 19.01.2009, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor în sumă de 48.604,94 lei, datorat bugetului local pe anul 2009 de către SC Prima Real Estate SRL Oradea.

Având în vedere adresa nr.203792/17.12.2008 prin care S.C.Prima Real Estate SRL solicită aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția efectuată și recepționată pe strada Nucetului nr.12, constând în “construire ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare comerciale și de servicii (D+P+5E /parțial D+E+2E) cabină poartă garaje auto, cu o valoare de înregistrare în contabilitate de 4.284.065 lei.

SC Prima Real Estate SRL are sediul social în Oradea, str.Țiglarilor nr.22 și este reprezentată legal de d-na Kemenes Elisabeta în calitate de administrator.

Din totalul investiției de 4.284.065 lei 3.471.782 lei reprezintă valoarea investiției de natura locuințelor și 812.283 lei este valoarea spațiilor comerciale aflate la demisolul și parterul imobilului.

Întrucât investiția de locuințe este în valoare de 3.471.782 lei, se îndeplinește condiția de acordare a scutirii la plată, a impozitului pe clădiri de natura locuințelor, prevăzută de art.6 lit.c) din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale.

Conform Declarației de impunere pentru clădirea cu destinația de locuințe situată în Oradea, str.Nucetului nr.12 Bl.A3, impozitul pe clădiri datorat de către societate pe perioada 01.01.2009 - 31.12.2009, este în sumă de 48.604,94 lei.

Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.845/31.10.2007, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în sumă de 48.604,94 lei, datorat bugetului local pe anul 2009, de către S.C. Prima Real Estate SRL Oradea.

Art.2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani de la data procesului verbal de recepție încheiat la 02.12.2008.

Art.3. Acordarea facilității se revizuiește anual, scutirea de la plata impozitului pe clădiri acordându-se pentru valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora dintre unitățile locative.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C.PRIMA REAL ESTATE S.R.L. Oradea, prin grija Direcției Economice.

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.23.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”