Hotărârea nr. 229/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Vaida Mircea ºi soþia Vaida Ana, reprezentând suprafaþa totalã de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 20634 ºi 20640, înscrise in C.F. 95395 ºi 95397 Oradea, situat în Oradea str. Colinelor, cu destinaþia de “drum

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Vaida Mircea și soția Vaida Ana, reprezentând suprafața totală de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 20634 și 20640, înscrise in C.F. 95395 și 95397 Oradea, situat în Oradea str. Colinelor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.422 din 23 martie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 20634 și 20640, înscris in C.F. 95395 și 95397 Oradea, situat în Oradea str. Colinelor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 1600/28.10.2008 pentru construire locuință, emis de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, se propune lărgirea străzii Colinelor la un profil de 12,00 m. lățime (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor), în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 98/21.01.2009, dl. Vaida Mircea și soția Vaida Ana donează Municipiului Oradea suprafața totală de 47 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 20634 și 20640, înscris in C.F. 95395 și 95397 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 2l 3/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Vaida Mircea și soția Vaida Ana, reprezentând suprafața totală de 47 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 20634 și 20640, înscris in C.F. 95395 și 95397 Oradea, situat în Oradea str. Colinelor, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Vaida Mircea prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009 Nr.229.


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila