Hotărârea nr. 228/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Varga Bela ºi soþia Varga Gabriela Irina reprezentând suprafaþa de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20744 înscris in C.F. 95070 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Varga Bela și soția Varga Gabriela Irina reprezentând suprafața de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20744 înscris in C.F. 95070 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45.423 din 23 martie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20744, înscris in C.F. 95070 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 147/26.02.2009, se propune modernizarea str. N. Beldiceanu, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din axul drumului pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 84/19.01.2009 dl. Varga Bela și soția Varga Gabriela Irina, donează Municipiului Oradea suprafața de 26 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20744, înscris in C.F. 95070 Oradea.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Varga Bela și soția Varga Gabriela Irina, reprezentând suprafața de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20744, înscris in C.F. 95070 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Varga Bela prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 30 martie 2009

Nr.228.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila