Hotărârea nr. 227/2009

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului în suprafaþã de 26 mp constituit din nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea ºi concesionarea prin licitaþie publicã deschisã a suprafeþei de 26 mp teren pentru realizarea obiectivu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului în suprafață de 26 mp constituit din nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea și concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 26 mp teren pentru realizarea obiectivului

- clădire sediu asociație de proprietari - Aleea Tușnadului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.419 din 23 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului în suprafață de 26 mp constituit din nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea și concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 26 mp teren pentru realizarea obiectivului -clă dire sediu asociație de proprietari - Aleea Tușnadului.

Suprafata de teren propusă pentru concesionare se constituie din nr. topo 5187/4 înscris în CF 18614 Oradea.

Terenul luat în studiu în acest scop este situat în Oradea, în cartierul Rogerius, în încinta de blocuri din vecinătatea str. Aluminei

Destinația terenului propus pentru concesionare este de clădire sediu asociație de proprietari -Aleea Tușnadului, în baza documentației de urbanism aprobate.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5), lit. „b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂSTE

Art.1. Se aprobă trecerea suprafeței de 423 mp teren identificat cu nr. topo 5187/4 și nr. topo 1587/5 înscris în CF 18614 Oradea in proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2 Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate în suprafață de 26 mp astfel:

Suprafața numărului cadastral - mp -

Nr.topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topografic

Suprafata de teren înscrisă în CF- mp.-

Suprafata de teren ce se desprinde din nr. topo și formează nr. cadastral

-mp-

26,00

5187/4

18614 Oradea

158

26,00

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului în suprafață de 26 mp identificat la art.2 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini pentru organizarea licitației publice deschise, pentru concesionarea terenului identificat conform art. 2. în suprafață de 26 mp, cu destinația - clădire sediu asociație de proprietari - Aleea Tușnadului.

Studiul de oportunitate și caietul de sarcini fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului identificat conform art. 2. în suprafață de 26 mp, cu destinația - clădire sediu asociație de proprietari - Aleea Tușnadului .

Art.6. Se aprobă prețul de pornire a licitației în sumă de 30,00 lei/ mp/an, preț valabil până la data de 31.07.2008. După această dată, prețul de pornire al licitației se va actualiza, înaintea desfășurării ședinței de licitație, cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat aferent lunii anterioare organizării licitației, preluat din Buletinul Statistic.,

Art.7. Valoarea redevenței stabilită în urma adjudecării licitației, va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data de întâi a lunii următoare adjudecării terenului.

Art.9. Termenul de obținere a Autorizației de construire și începere a lucrărilor de construcție este de cel mult un an de la data obținerii actului de concesionare, sub sancțiunea rezilierii unilaterale de drept a concesiunii.

Art.10. Concesionarul are obligația de a respecta întocmai, pentru terenul concesionat, prevederile documentației de urbanism aprobate.

Art.11. Contractul de concesiune va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute in Caietul de sarcini privind drepturile si obligațiile partilor contractante..

Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.13. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Terenuri

 • - Serviciul Licitații Valorificare Active

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009 Nr.227.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

MODUL DE CALCUL

pentru stabilirea redevenței datorată pentru 1 mp teren situat în zona străzii Aleea Tușnadului

Pentru stabilirea redevenței s-a luat în calcul concesiunile similare atât în ceea ce privește zona cât și destinația concesiunii, astfel :

 • -  Asociația de proprietari „Zimbrul” - contract nr. 1139/2007 - extindere spațiu pentru amenajare sediu de asociație - 12 mp, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 342/31.05.2007:

 • -     redevența inițială - 26,5 lei/mp/an ;

 • -    redevența actualizată la 01.01.2009 - 29,43 lei/mp/an ;

 • -  Asociația de proprietari „Flamarion” - contract nr. 1218/2008 - construire sediu de asociație

- 12 mp, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 637/28.08.2008:

 • -     redevența inițială - 28,00 lei/mp/an ;

 • -    redevența actualizată la 01.01.2009 - 29,26 lei/mp/an ;

Propunem Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea redevenței de

30,00 lei/mp/an.

Decizia finală privind valoarea redevenței aparține Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Studiu de oportunitate

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 26 mp, teren constituit din nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea, situat în Oradea, Aleea Tușnadului FN, în vederea realizării obiectivului -Sediu asociație de proprietari- Aleea Tușadului

Cap.I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul municipiului Oradea, Cartierul Rogerius, Aleea Tușnadului, FN.

 • 1.2. Suprafața de teren de 26 mp care face obiectul concesionării se constituie din terenul identificat cu nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea.

 • 1.3. Pe terenul concesionat, concesionarul va realiza obiectivul - sediu asociație de proprietari -Aleea Tușnadului, pe care concesionarul îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzută la cap. III.

 • 1.4. Realizarea obiectivului se va face în conformitate cu prevederile documentației de urbanism, pe cheltuiala concesionarului.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONARII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social și de mediu care impun concesionarea unor bunuri, sunt următoarele:

 • - prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 care precizează că terenurile proprietate privata a unității administrativ teritoriale pot face obiectul unei concesiuni;

 • - prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală

 • - administrarea eficientă a domeniului public și privat al municipiului Oradea pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

 • - rezolvarea nevoilor cetățenilor municipiului Oradea prin asigurarea condițiilor de amplasare a unei clădirii care să servească drept sediu pentru asociație de proprietari - Aleea Tușadului;

 • - rezolvarea circulației pietonale și carosabile;

 • - echiparea și servirea edilitară, rezolvarea circulației terenurilor;

 • - materializarea prevederilor documentației de urbanism aprobate (CU, Aviz C.M.A.T., P.U.D.);

Cap. III. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 3.1. Procedura utilizată pentru atribuirea concesiunii este licitația publică deschisă.

 • 3.2. Pentru concesionarea terenului se vor parcurge etapele prevazute de O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și Normele metodologice de aplicare

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

4.1 Prețul de pornire la licitație al concesiunii este de 30,00 lei/mp/an, preț valabil până la data de 31.07.2008. După această dată prețul de pornire al licitației prețul de pornire al licitației se va actualiza, înaintea desfășurării ședinței de licitație, cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat aferent lunii anterioare organizării licitației, preluat din Buletinul Statistic.

 • 4.2. Redevența adjudecată în urma licitației va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

 • 4.3. Redevența se va achita trimestrial, până în data de 15 a ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul în curs.

 • 4.4. Neplata în termen a 2 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției definitive.

 • 4.5. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere conform dispozițiilor legale. Majorarile intarziere se determină conform creantelor bugetare.

 • 4.6. La incheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligatia constituirii unei garantii de buna plata la contract, egala cu 50% din redeventa datorata pentru un an de zile.

 • 4.7. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent cu titlu de garanție de bună execuție a contractului.

Cap. V. DURATA CONCESIUNII

Terenul supus licitației publice se concesionează pe 25 ani., cu posibilitatea de prelungire in condițiile stabilite de concedent.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu - Sediul Asociației de Proprietari „108 Tușnadului” - Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.768/2008, a Avizului CMUAT nr.792/03.06.2008 și a Certificatului de Urbanism nr.3899/15.11.2007.

 • 5.2. Termenul de obținere a autorizației de construcție si incepere a lucrărilor de construcție este de cel mult un an de la data obținerii contrctului de concesiune, sub sancțiunea reziliere unilaterale a contractului de concesiune si predarea terenului liber de sarcini.

 • 5.3. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este cel prevăzut în Autorizația de construcție.

5.4 Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordurilor de la deținătorii acestora îl privesc pe concesionar.

 • 5.5. Concesionarul va obține toate avizele si acordurile necesare desfășurării activității.

Oradea, 30 martie 2009

C A I E T D E S A R C I N I privind concesionarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 26 mp, teren constituit din nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea, situat în Oradea, str. Tușnadului, FN, în vederea realizării obiectivului - sediul

Asociației de Proprietari - Aleea Tușnadului

Cap. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul municipiului Oradea, cartierul Rogerius, în incinta de blocuri din vecinătatea str. Aluminei - Aleea Tușnadului.

 • 1.2. Suprafața de teren de 26 mp care face obiectul concesionării se constituie din terenul identificat cu nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea.

 • 1.3. Pe terenul concesionat, concesionarul va realiza obiectivul - sediu asociație de proprietari, pe care concesionarul îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzută la cap. III.1.4. Realizarea obiectivului se va face în conformitate cu prevederile documentației de urbanism, pe cheltuiala concesionarului.

1.5 În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • - bunurile de retur:      -terenul concesionat, ce revine de plin drept, gratuit si liber de orice sarcini concedentului la

încetarea contractului de concesiune;

- bunuri proprii: -nu sunt prevăzute.

Cap.II. DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1. Terenul identificat la Cap. I se concesionează pe o durată de 25 ani , incepand cu data de 01 a lunii următoare adjudecării terenului.

 • 2.2. Durata concesiunii poate fi prelungită cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din perioada inițială, în condițiile stabilite de concedent.

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire al licitației pentru concesionarea terenului este de 30,00 lei/mp/an, preț valabil până la data de 31.07.2008. După această dată, prețul de pornire al licitației se va actualiza, înaintea desfășurării ședinței de licitație, cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat aferent lunii anterioare organizării licitației, preluat din Buletinul Statistic.,

 • 3.2. Redevența adjudecată în urma licitației va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

 • 3.3. Redevența se va achita trimestrial, până în data de 15 a ultimei luni din trimestru pentru trimestrul în curs.

 • 3.4. Neplata în termen a 2 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției definitive.

 • 3.5. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere conform dispozițiilor legale. Majorarile intarziere se determină conform creantelor bugetare

 • 3.6. La incheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligatia constituirii unei garantii de buna plata la contract, egala cu 50% din redeventa datorata pentru un an de zile

 • 3.7. Garanția de participare la licitație se va transfera în contul de garanții de bună execuție care se va restitui după luarea în folosință a investiției.

 • 3.8. La incheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligatia constituirii unei garantii de buna plata la contract, egala cu 50% din redeventa datorata pentru un an de zile. Din această sumă concedentul poate preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar.

Cap. IV. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 4.1.    Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu

 • - Sediul Asociației de Proprietari „108 Tușnadului” - Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.768/2008, a Avizului CMUAT nr.792/03.06.2008 și a Certificatului de Urbanism nr.3899/15.11.2007.

 • 4.2. Termenul de obținere a autorizației de construcție si incepere a lucrărilor de construcție este de cel mult un an de la data obținerii contrctului de concesiune, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de concesiune si predarea terenului liber de sarcini.

 • 4.3. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este cel prevăzut în Autorizația de construcție.

 • 4.4.  Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune.

 • 4.5. Concesionarul va obține toate avizele si acordurile necesare desfășurării activității.

Cap.V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

 • 5.1. Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de concesiune;

 • 5.2. Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii , potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

 • 5.3. Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 5.4. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 5.5. Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral redeventa, in situatia in care prin Hotarare a Consiliului Local se stabileste un alt cuantum al redeventei pentru terenuri concesionate;

 • 5.6. Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul de concesiune pentru nerespectarea clauzelor referitoare la obligațiile concesionarului.

Cap. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

 • 6.1. Concesionarul are obligația să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 6.2. Concesionarul are obligația intocmirii si obținereii Autorizației de construire în condițiile P.U.D.- ului aprobat, precum și acordurilor / avizelor solicitate prin documentația de urbanism, prevăzute de lege.

 • 6.3. Concesionarul are obligația să obțină Autorizația de construcție și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune;

 • 6.4. Concesionarul are obligația să folosească terenul numai pentru destinația: sediu asociație de proprietari - Aleea Tușnadului, FN.

 • 6.5. Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor eventuale rețele de utilități care ar subtraversa sau afecta terenul și obligația realizării pe cheltuială proprie a eventualelor devieri;

 • 6.6. Concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunului care face obiectul concesiunii;

 • 6.7. Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 6.8. Concesionarul este obligat să plătească redevența stabilită prin contract la termenele stabilite;

 • 6.9. Concesionarul se obligă, sub sancțiunea pierderii garanției de bună execuție, la finalizarea investiției în termenul prevazut prin Autorizația de construire;

 • 6.10. La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • 6.11. Garanția de participare la licitație, pentru oferta câștigătoare se menține ca și garanție de bună execuție și va fi restituită după finalizarea și luarea în folosință a investiție.

 • 6.12. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, terenul va fi predat administratorului liber de sarcini;

 • 6.13. În cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității va notifica de îndată acest fapt concedentului.

 • 6.14. Concesionarul este obilgat să plătească pe toată durata concesiunii impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • 6.15. În termen de 60 zile de la încheierea contractului de concesionare, concesionarul are obligația de a înscrie concesiunea, pe cheltuiala sa , în documentele de publicitate imobiliară (carte funciară) și să transmită concedentului o copie a Colii Funciare actualizată, cu concesiunea întabulată.

 • 6.16. În cazul în care castigatorul licitației este o altă persoană decat cea care a inițiat și a întocmit documentația tehnică si de urbanism pentru teren, acesta are obligația de a achita inițiatorului, licitației, înainte de semnarea contractului de concesiune ,contravaloarea documentației (la valoarea stipulată în instrucțiunile de participare le licitație).

Obligațiile concedentului

 • 6.17. Concedentul are obligația să pună la dispoziția concesionarului terenul identificat la pct.1.;

 • 6.18. Concedentul are obligația să întocmească și să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci ) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare;

 • 6.19. Concedentul are obligația să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;

 • 6.20. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingerea drepturilor concesionarului.

Cap. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 7.1. Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) Neplata timp de două trimestre consecutive a redevenței, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu pierderea garanției definitive;

 • e) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) Neplata garanției stabilită prin contractul de concesiune în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune;

 • g) În cazul neobținerii autorizației de construcție in termen de un an sau în situația în care investiția nu este demarată sau finalizată în termenul stabilit, concedentul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu pierderea de către concesionar a garanției de bună execuție. În această situație se consideră bunuri de retur terenul și investiția , indiferent de stadiul de realizare.

 • h) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesiunea, la propunerea concedentului; În acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune.

 • 7.2. La încetarea ,din orice cauză , a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur: terenul liber de sarcini;

 • b) bunuri proprii: nu se prevăd.

Cap. VIII. RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

Concesionarul își asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

Cap. IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

Cap. X. DISPOZITII FINALE

10.1. În caz de renunțare, după adjudecarea concesiunii, concesionarul pierde garanția de participare la licitație.

 • 10.2. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 10.3. Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor cad în sarcina concesionarului.

 • 10.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordului de la deținătorii acestora îl privesc pe concesionar.

 • 10.5. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun  la dispoziția

solicitantului, contra cost, la prețul stabilit prin instrucțiunile de licitație.

10.6.Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se va reține de concedent cu titlu de garanție de bună execuție.

 • 10.7.   Dacă  din diferite motive,  licitația  se  amână,  se  revocă,  sau se  anulează,  decizia de

amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

In acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de zece zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Administrația Imobiliară Oradea.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

Oradea, 30 martie 2009