Hotărârea nr. 223/2009

privind aprobarea indicatorilor de performanþã pentru aprecierea activitãþii Poliþiei Comunitare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru aprecierea activității Poliției Comunitare Oradea

J

Analizând Raportul de specialitate nr.580 din data de 18 martie 2009 întocmit de către Poliția Comunitară Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor de performanță pentru aprecierea activității Poliției Comunitare Oradea,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul:

  • - Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată ;

  • - H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr.671 din 31 august 2005 privind înființarea instituției publice de interes local, cu personalitate juridică, Poliția Comunitară Oradea

Având în vedere prevederile art.28 alin.1 lit.h din Anexa la HG nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. a) și art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță pentru aprecierea activității Poliției Comunitare Oradea, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea Poliției Comunitare a Municipiului Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-      Poliția Comunitară a Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 30 martie 2009

Nr.223.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

ANEXĂ

La Hotă rârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.223 din 30.03.2009

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ POLIȚIA COMUNITARĂ ORADEA 9

Nr.crt.

Indicatorii

1.

ACȚIUNI ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE - TOTAL

- din care: - pe conturbarea ordinii și liniștii publice

- pe comerț stradal ilicit

- pe protecția mediului

- pe taximetrie

- pe salubrizare

- pe deteriorarea mobilierului urban

- pe înscrisuri pe pereți

- pe întreținerea curățeniei domeniului public (aruncarea de hârtii, resturi de țigară, resturi de alimente etc.)

- pe depistarea câinilor vagabonzi

- pe mijloace de transport în comun

- pe parcări neregulamentare

- pe disciplina în construcții

- pe respectarea HCL 874/2005

- pe mașini abandonate sau fără stăpân cf.Legii nr.421/2002

- din care: în colaborare cu:

- inspectorii din Primărie

- cu Poliția Locală

- alte unități (Garda de Mediu, Protecția Copilului, etc.)

2.

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE ȘI ORDINE PUBLICĂ la activități culturale sportive, religioase, probleme sociale - TOTAL

- număr de efective participante

PLANURI DE MĂSURI pentru activități speciale (delegații, electorale, etc.) - TOTAL

- număr efective folosite

- număr de zile

3.

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC

- număr zile

- număr efective

4.

INTERVENȚII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE

APLANATE

5.

PATRULĂRI AUTO

6.

PATRULĂRI PEDESTRE

7.

PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8.

CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂȚENI, ASOCIAȚII LOCATARI

9.

PARTICIPĂRI LA ȘEDINȚELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE CARTIER

10.

EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

11.

PROCESE-VERBALE - de îndeplinire a procedurii de afișare a proceselor verbale de contravenție, refuzate a fi semnate

12.

INTERSECȚII, PARCURI, ȘCOLI etc., monitorizate de agenți

13.

INFRACȚIUNI CONSTATATE

14.

INFRACTORI PRINȘI ȘI PREDAȚI POLIȚIEI NAȚIONALE

15.

URMĂRIȚI PRINȘI ȘI PREDAȚI

16.

MINORI DEPISTAȚI ȘI PREdAțI LA CENTRELE SPECIALE

17.

CERȘETORI IDENTIFICAȚI ȘI SANCȚIONAȚI CONTRAVENȚIONAL

18.

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

19.

RAMPE CLANDESTINE DE GUNOI IDENTIFICATE ȘI IGIENIZATE LA PROPUNEREA POLIȚIEI

20.

CONTRAVENȚII CONSTATATE - TOTAL

- din care: - Legea 61/1991

- HCL 725/2006

- HCL 640/2006

- HCL 874/2005

- HCL 606/2008

- alte acte

21.

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

VALOAREA AMENZII APLICATE

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ - TOTAL

- din care - PRIMĂRIA ORADEA

- alte PRIMĂRII

VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ORADEA

22.

VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE

23.

PERSOANE LEGITIMATE

24.

PERSOANE AVERTIZATE

25.

PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENȚĂ

26.

RS - înregistrate - rezolvate

27.

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAȚII primite - rezolvate

28.

MATERIALE PUBLICATE ÎN MAsS - MEDIA

29.

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN ȘCOLI

30.

ACTIVITĂȚI COMUNE CU SC R.E.R. ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA

31.

32.

33.

Oradea, 30 martie 2009.