Hotărârea nr. 222/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui centru expoziþional, str. Calea Aradului, nr. cad. 13709, 13711, 19660, 19661, 13869, 13870 ºi 19945 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui centru expozițional, str. Calea Aradului, nr. cad. 13709, 13711, 19660, 19661, 13869, 13870 și 19945 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 110779 din data de 30.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui centru expozițional, str. Calea Aradului, nr. cad. 13709, 13711, 19660, 19661, 13869, 13870 si 19945 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 110779/23.03.2009, de către d-nul Goian Viorel, Mihele Florica și Mihele Aurel și întocmită de către SC CID SRL - arh. Costa Dan, prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 322/23.03.2009, Comisia Municipală de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.   Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona cuprinsă între drumul public de acces spre Livada și incinta SC Bellini SRL, în corelare cu documentațiile de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) de zona aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 și HGR 525/1996);

 • 2.   Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul se găsește parțial în extravilanul municipiului Oradea și parțial în intravilan - zona corespunde zone funcționale C8 - zona de servicii;

 • 3.   Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea limitei intravilanului municipiului Oradea în vederea construirii unui centru expozițional pe terenul studiat (identificat cu nr. cad. 13709, 19660, 19661, 13869, 13870 si 19945 - Oradea);

 • 4.   Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelarea cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -    racordarea la rețelele stradale și de drumuri existente în zonă;

 • -    racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși: POT propus = 28,0%, CUT propus = 0,50.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui centru expozițional, str. Calea Aradului, nr. cad. 13709, 13711, 19660, 19661, 13869, 13870 si 19945 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 322/25.03.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona cuprinsă între drumul public de acces spre Livada și incinta SC Bellini SRL, în corelare cu documentațiile de urbanism (PUD-uri/PUZ-uri) de zonă aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune extinderea limitei intravilanului municipiului Oradea în vederea construirii unui centru expozițional pe terenul studiat (identificat cu nr. cad. 13709, 19660, 19661, 13869, 13870 și 19945 - Oradea);

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelarea cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -    racordarea la rețelele stradale și de drumuri existente în zonă;

 • -    racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -    documentația de urbanism “PUZ - Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui centru expozițional, str. Calea Aradului, nr. cad. 13709, 13711, 19660, 19661, 13869, 13870 si 19945 - Oradea” va face referire, atât în piesele scrise cât și în piesele desenate, la extinderea utilităților (rețele publice existente) până la zona studiată; În acest sens partea scrisă a PUZ-ului va conține un angajament, prezentat în formă autentică (încheiere de autentificare), a inițiatorului documentației de urbanism prin care acesta se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul studiului de oportunitate prealabil întocmirii PUZ-ului.

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   POT propus = 28%, CUT propus = 0,50.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Goian Viorel, Mihele Florica și Mihele Aurel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. 222                                                                             SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


Ionel Vila