Hotărârea nr. 221/2009

privind aprobarea P.U.D. Modificator – Construire casã D+P+E - str. Renaºterii nr. 29/A, nr. cad. 14455, 14456, 14457 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


privind aprobarea P.U.D. Modificator - Construire casă D+P+E - str. Renașterii nr. 29/A, nr. cad. 14455, 14456, 14457 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 205003 din data de 25.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D. Modificator -Construire casă D+P+E - str. Renașterii nr. 29/A, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 4530/02.12.2008 la inițiativa beneficiarei Sere Simona are ca obiect modificarea reglementărilor Planului Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de 3 case unifamiliale - str. Renașterii, nr. cad. 1615, 6471 si 1613/2 - Oradea, elaborat pentru zona străzii Renașterii nr. 29/A și aprobat de Consiliul local al municipiului Oradea prin HCL nr. 868/30.11.2006, constând în:

 • -    menținerea pe amplasament a funcțiunii de locuințe,

 • -    menținerea indicilor de ocupare a terenului POT maxim și CUT maxim;

 • -    modificarea poziției de amplasare a construcțiilor, a volumetriei clădirilor și a regimului de înălțime, modificarea traseului aleei carosabile (drum privat) de acces la parcele.

Terenul în suprafață totală de 2190,0mp identificat cu nr. cad. 14455 înscris în C.F. nr. 151642 - Oradea, nr. cad. 14456 înscris în C.F. nr. 151652-Oradea și nr. cad. 14457 înscris în C.F. nr. 151539-Oradea se află în proprietatea beneficiarei.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire, zonă cu case cu regim mic de înălțime, grădini și livezi, delimitat la nord de str. Renașterii, la est de str. Răspântiilor iar la est de terenuri virane .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Circulația carosabilă se desfășoară pe str. Renașterii și aleea carosabilă propusă, cu un profil transversal de 5,70m.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică existând posibilitatea de branșare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Modificator - Construire casă D+P+E - str. Renașterii nr. 29/A, nr. cad. 14455, 14456, 14457 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire;

 • - Prin tema program se propune modificarea reglementărilor pentru PUD-ul inițial aprobat prin HCL nr. nr. 868/30.11.2006. Astfel se propune:

 • - modificarea numărului inițial de case de la trei case la două case, cu amplasarea unei singure case pe vechiul amplasament a celor două case dinspre strada Renașterii;

 • - modificarea traseului aleei (drumului privat) carosabile și pietonale din incinta privată, cu păstrarea profilului transversal aprobat anterior de 5,70m, cu situarea acestuia la limita estică a terenului, care va rezolva accesul din str. Renașterii;

 • - modificarea formei în plan a clădirilor, a volumetriei și pozițiilor de amplasare pe parcelă;

 • - modificarea regimului de înălțime de la P+1+M la D+ P+E;

 • - Amplasarea construcției și a aleei carosabile private se va realiza conform prevederilor din planșa A02- Reglementări și A03- Circulația terenurilor:

 • - limita de implantare a gardului proprietății spre strada Renașterii a fost propusă la 6,0m din axul străzii Renașterii;

 • - limita de implantare a noii construcții a fost propusă la 20,0m de la aliniamentul străzii Renașterii;

 • - retrageri laterale: 5,0m față de mejdia dreapta și respectiv 5,50m față de aleea carosabilă privată de acces;

 • - retragere spate : minim 9,0m;

 • - Locurile de parcare aferente funcțiunii de locuire se vor amenaja în incinta și/sau în garaje încorporate în clădirile propuse.

 • - Indicii de utilizare a terenului propuși POT propus = 14,66% și CUT propus = 0,27 se încadrează în indicii stabiliți prin PUD POT maxim = 50,0% si CUT maxim = 0,90.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dna Sere Simona prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr. 221


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila