Hotărârea nr. 220/2009

privind aprobarea P.U.D. Modificator – Construire locuinþe familiale P+E, str. Fãgetului, nr. cad.2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4 ºi 2459/5 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea P.U.D. Modificator - Construire locuințe familiale P+E, str. Făgetului, nr. cad.2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4 și 2459/5 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 107756 din data de 25.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D. Modificator -Construire locuințe familiale P+E, str. Făgetului, nr. cad.2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4 si 2459/5 - Oradea, elaborat de SC Poliart SRL-arh. Tivadar I. Viorica, în baza certificatului de urbanism nr. 4316/10.11.2008 la solicitarea beneficiarilor Razaseanu Dan Radu și Suciu Marius cu soția Andreea Florina, are ca obiect modificarea reglementărilor Planului Urbanistic de Detaliu - Ansamblu locuințe, nr. cad.2459- str. Făgetului - Oradea, elaborat pentru zona străzii Făgetului și aprobat de Consiliul local al municipiului Oradea prin HCL nr. 427/29.06.2006, constând în:

 • -    menținerea pe amplasament a funcțiunii de locuințe,

 • -   menținerea indicilor de ocupare a terenului POT si CUT;

 • -    modificarea formei în plan a clădirilor, a amplasării, volumetriei clădirilor și a regimului de înălțime.

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în zona nord-estică a municipiului Oradea, în zona de dealuri pe str. Făgetului, din str. Făcliei din care se ramifică str. Făgetului. In prezent construcțiile existente în zonă, sunt locuințe în general cu regim mic de înălțime constituite la frontul străzii Făgetului. În prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1 cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețele de alimentare cu energie electrică și de telefonie.

Circulația carosabilă în zonă se desfășoară pe str. Făcliei si str. Făgetului.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de 2947,0mp, identificat cu nr. cadastral 2459/1 înscris în C.F. nr. 151431-Oradea, nr. cadastral 2459/2 înscris în C.F. nr. 151419-Oradea, nr. cadastral 2459/3 înscris în C.F. nr. 151455-Oradea, nr. cadastral 2459/4 înscris în C.F. nr. 151228-Oradea, nr. cadastral 2459/5 înscris în C.F. nr. 151446-Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor Razaseanu Dan Radu și Suciu Marius cu soția Andreea Florina.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă P.U.D. Modificator - Construire locuințe familiale P+E, str. Făgetului, nr. cad.2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4 și 2459/5 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire;

 • - Se modifică forma în plan a clădirilor, volumetria clădirilor, pozițiile de amplasare pe parcela și regimul de înălțime, cu păstrarea indicilor de utilizare ai terenului;

 • - Regimul de înălțime se modifică de la D+P+M la P+E ;

 • - Amplasarea construcțiilor se va realiza retrase la minim 2,50m de la aliniamentul aleei carosabile private (de acces la parcele), la minim 2,0m fata de mejdiile laterale și respectiv la minim 1,39m față de mejdiile posterioare, conform prevederilor din planșa "05.U-Reglementări".

 • - Locurile de parcare aferente funcțiunii de locuire se vor amenaja pe nr. cad. 2459/5 înspre frontul străzii Făgetului si/sau în garaje încorporate în clădirile propuse;

 • - Indicii de utilizare a terenului stabiliți prin PUD , POT maxim = 25,0% si CUT maxim = 0,50 nu se modifică încadrându-se î specificul zonelor cu locuințe de tip familial R1 conform Regulamentului de Zonare Funcțională a municipiului Oradea;

 • - Se va nota în extrasul C.F. nr. 151446-Oradea aferent nr. cad. 2459/5 destinația de alee carosabilă privată a acestui drum privat de deservire a parcelelor.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Razaseanu Dan Radu și Suciu Marius cu soția Andreea Florina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr. 220


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,


Hotărârea a fo st adoptat ă cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


SECRETAR Ionel Vila