Hotărârea nr. 22/2009

privind aprobarea reducerii impozitului pe clãdire, aferent investiþiei în valoare de 76.456.201 lei, realizatã de cãtre S.C.LOTUS MARKET SA în Oradea str.Nufãrului nr.30

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiției în valoare de 76.456.201 lei, realizată de către S.C.LOTUS MARKET SA în Oradea str.Nufărului nr.30

Analizând Raportul de specialitate nr.204060 din 14 ianuarie 2009, întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de SC LOTUS MARKET SA în Oradea, str.Nufărului nr.30.

S.C. LOTUS MARKET S.A Oradea, are sediul social în municipiul Oradea, str.Nufărului nr.30, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Mudura Alexandru în calitate de administrator, are CUI RO 14341482 și nr.de ordine în Registrul Comerțului J05/932/2001.

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L.Oradea nr.845/2007.

Valoarea contabilă a clădirii propriu zise pentru care se aplica cota de reducere este de 61.660.779 lei iar diferența de 14.795.422 lei o reprezintă valoarea construcțiilor speciale.

Impozitul pe clădiri datorat pe anul 2008 asupra investiției în valoare de 61.660.779 lei- este de 82.214,37 lei.

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2008 este de 53.439,34 lei, iar impozitul pe clădiri datorat în urma efectuării reducerii este în sumă de 28.775,03 lei.

Având în vedere cererile de înlesnire la plată, depuse de către SC LOTUS MARKET SA Oradea și înregistrate la Primăria Municipiului Oradea sub numerele 204060/18.12.2008 și 734/13.01.2009, prin care se solicită reducerea la plata impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str.Nufărului nr.30 cu o valoare de 76.456.201 lei, respectiv 20.127.998 euro, înregistrată în contabilitatea investitorului la poziția imobilizări corporale - clădiri (cont 212),

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 845/31.10.2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.15,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 53.439,34 lei, datorat bugetului local pe anul 2008 de către SC LOTUS MARKET SA Oradea, pentru imobilul situat în Oradea, str.Nufărului nr.30

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădire, pe o perioadă de 5 ani, pe baza criteriilor de acordare, prin încadrarea investiției în criteriile aprobate.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C. LOTUS MARKET SA Oradea, prin grija Direcției Economice,

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.22.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”