Hotărârea nr. 219/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire spãlãtorie auto, str. Calea Clujului , nr. 90– Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire spălătorie auto, str. Calea Clujului , nr. 90- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 105045 din data de 25.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire spălătorie auto, str.Calea Clujului , nr. 90- Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 105045/09.02.2009, de către d-nul Neaga loan și întocmită de către arh. Dan Ganea, prin Avizul prealabil de oportunitate nr.167/18.02.2009, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.   Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona delimitată de str. Calea Clujului - str. Grădinarilor - str. Averescu - str. Ghe. Șincai;

 • 2.   Categoria funcțională a zonei : conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale R4 - locuințe unifamiliale izolate, cuplate sau înșiruite;

 • 3.   Categoria funcțională solicitată : se propune construirea unei spălătorii auto pe terenul identificat prin nr. cad. 17902 - Oradea ;

 • 4.  Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă ( PUZ - Zona multifuncțională , beneficiar SC CHEETAH CAPITAL SRL, întocmită de SC Urbaplan);

 • -    regim de înălțime: P

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -    asigurarea locurilor de parcare aferente funcțiunii în incintă : minim 1 loc de parcare/boxă de spălătorie;

 • -    acord legalizat vecini direct afectați;

 • -    asigurarea accesului (intrarea/ieșirea) autovehiculelor în/din incintă cu fața;

 • -    aviz Direcția Tehnică - Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -    aviz Inspectoratul Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere;

 • -    racordarea la rețelele edilitare existente în zona;

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POT maxim propus = 55%; CUT maxim propus = 0.55;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto, str. Calea Clujului , nr. 90- Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.167/18.02.2009;

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de str. Calea Clujului - str. Grădinarilor - str. Averescu - str. Ghe Șincai;

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune construirea unei spălătorii auto pe terenul identificat prin nr. cad. 17902 - Oradea;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă ( PUZ - Zona multifuncțională , beneficiar SC CHEETAH CAPITAL SRL, întocmită de SC Urbaplan);

 • -    regim de înălțime: P;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -    asigurarea locurilor de parcare aferente funcțiunii în incintă : minim 1 loc de parcare/boxă de spălătorie;

 • -    acord legalizat vecini direct afectați;

 • -    asigurarea accesului (intrarea/ieșirea) autovehiculelor în/din incintă cu fața;

 • -    aviz Direcția Tehnică - Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -    aviz Inspectoratul Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere;

 • -    racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • - Indici/coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   POT maxim propus = 55%; CUT maxim propus = 0.55;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-nul Neaga Ioan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. 219                                                                               SECRETAR

Ionel Vila