Hotărârea nr. 218/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru locuinþe, str. Nojoridului nr. cad. 9423 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru locuințe, str. Nojoridului nr. cad. 9423 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 106172 din data de 25.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru locuințe, str. Nojoridului nr. cad. 9423 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 106172/17.02.2009, de d-nul Bere loan, și întocmită de SC Nova Proiect SRL, prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 175/18.02.2009, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ: zona de la frontul drumului de acces, ce cuprinde amplasamentul studiat, în corelare cu documentațiile de zonă aprobate și avizate.

 • 2.   Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale D - destinată dezvoltării urbane, fiind situat parțial în intravilan și parțial în extravilan;

 • 3.   Categoria funcțională solicitată: locuințe unifamiliale cu funcțiuni complementare;

 • 4.  Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim de înălțime maxim S+P+E(M),

 • - studierea rețelei stradale în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă,

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare,

 • - amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare,

 • - extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie a beneficiarilor și inițiatorilor PUZ-ului, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul prezentei documentații.

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POT maxim propus - 35%

CUT maxim propus - 0,8.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru locuințe, str. Nojoridului nr. cad. 9423 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr175/18.02.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ : zona de la frontul drumului de acces, ce cuprinde amplasamentul studiat, în corelare cu documentațiile de zonă aprobate și avizate,

 • - Categoria funcțională solicitată : locuințe unifamiliale cu funcțiuni complementare,

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim de înălțime maxim S+P+E(M),

 • - studierea rețelei stradale în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă,

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare,

 • - amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare,

 • - extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie a beneficiarilor și inițiatorilor PUZ-ului, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul prezentei documentații;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POTmaxim propus - 35% CUTmaxim propus - 0,8

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-nul Bere Ioan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 30 martie 2009

Nr. 218

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila