Hotărârea nr. 216/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire casã P+M, str. Colinelor nr. 31, nr. cad. 18078- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire casă P+M, str. Colinelor nr. 31, nr. cad. 18078- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 105661 din data de 25.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire casă P+M, str. Colinelor nr. 31, nr. cad. 18078- Oradea,

Analizând documentația depusă cu nr. de înregistrare 105661/12.02.2009, de d-na GHERMAN SILVIA și întocmită de SC Arhetip SRL, arh. Titus Gavrilut, prin Avizul prealabil de oportunitate nr162/18.02.2009, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : strada Colinelor cu vecinătăți stânga-dreapta, de la intersecția cu str. Branului până la intersecția cu drumul identificat cu nr. topo. 6292 (ce face legătura cu str. Branului);

 • 2.  Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale R1a - destinată locuințelor unifamiliale izolate;

 • 3.   Categoria funcțională solicitată : locuință familială;

 • 4.  Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim de înălțime propus : P+M;

 • -   limita de implantare: minim 5,0 m de la aliniamentul existent al străzii Colinelor;

 • -   corelare cu documentațiile de urbanism (PUD/PUZ) aprobate în zonă;

 • -   acces la rețeaua stradală;

 • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   amenajare spațiu de parcare în interiorul parcelei: min. un loc/locuință sau garaj inclus în clădire ;

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici existență și propuși:

 • - POTmax     35%          POT propus 27,6%

 • - CUT max     0,5            CUT propus 0,51

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casă P+M, str. Colinelor nr.31, nr. cad. 18078 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 162/18.02.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: strada Colinelor cu vecinătăți stânga-dreapta, de la intersecția cu str. Branului până la intersecția cu drumul identificat cu nr. topo. 6292 .

 • - Categoria funcțională solicitată : locuință

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim de înălțime propus : P+M;

 • -   limita de implantare: minim 5,0 m de la aliniamentul existent al străzii Colinelor;

 • -   corelare cu documentațiile de urbanism (PUD/PUZ) aprobate în zonă;

 • -   acces la rețeaua stradală;

 • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   amenajare spațiu de parcare în interiorul parcelei: min. un loc/locuință sau garaj inclus în clădire ;

 • - Indici / coeficienți urbanistici propuși:

 • - POT maxn 35%             POT propus 27,6%

 • - CUT max 0,5                CUT propus 0,51

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na GHERMAN SILVIA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. 216                                                                     SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru", 0 voturi „abțineri", 0 voturi


Ionel Vila